Input:

61/1963 Sb., Vyhláška Úřadu pro normalizaci a měření o zajišťování správnosti měřidel a měření, platné do 31.1.1991 Archiv

č. 61/1963 Sb., Vyhláška Úřadu pro normalizaci a měření o zajišťování správnosti měřidel a měření, platné do 31.1.1991
[zrušeno č. 505/1990 Sb.]
VYHLÁŠKA
Úřadu pro normalizaci a měření
ze dne 8. srpna 1963
o zajišťování správnosti měřidel a měření
Úřad pro normalizaci a měření stanoví v dohodě s příslušnými ministerstvy a ústředními orgány podle § 9 zákona č. 35/1962 Sb., o měrové službě:
Oddíl I
§ 1
Orgány státní měrové služby
Orgánem státní měrové služby je Úřad pro normalizaci a měření (dále jen „úřad“). Součástí úřadu jsou jeho krajská oddělení, zřízená v jednotlivých krajích.
Práva a povinnosti orgánů státní měrové služby
§ 2
Úřad pro normalizaci a měření odpovídá za zajišťování jednotnosti a správnosti měřidel a měření; přitom zejména:
a) stanoví náležitosti měřidel, podmínky pro jejich způsobilost k úřednímu ověření a způsob ověření, zejména dovolené odchylky správnosti;
b) stanoví technický postup zkoušení a ověřování měřidel;
c) vydává směrnice pro typové ověřování a schvalování vzorků měřidel a směrnice pro registraci výrobců a opravců měřidel;
d) provádí úřední ověřování typů měřidel a schvaluje vzorky měřidel;
e) povoluje ve výjimečných případech ověření měřidel, která nemají všechny předepsané náležitosti;
f) provádí úřední ověřování hlavních podnikových etalonů;
g) může provádět zkoušky a ověřování jakéhokoliv druhu měřidel;
h) vyhlašuje státní, podnikové a mezinárodní ověřovací značky měřidel;
ch) stanoví, ve kterých případech lze zcela nebo zčásti upustit od označení´měřidel státními ověřovacími značkami;
i) pověřuje organizace prováděním podnikových zkoušek a ověřování měřidel;
j) může provádět kontrolu jakýchkoliv měřidel a měření ve všech odvětvích národního hospodářství.
§ 3
(1) Krajská oddělení úřadu zejména:
a) provádějí úřední ověřování vybraných provozních měřidel a zajišťují vyřazení nesprávných vybraných měřidel (zničením ověřovacích značek, zaplombováním apod.);
b) provádějí úřední ověřování úřadem určených hlavních etalonů;
c) provádějí povinnou registraci organizací, které vyrábějí, opravují nebo provádějí montáže měřidel jakéhokoliv druhu v kraji a vedou jejich soustavnou a úplnou evidenci;
d) mohou provádět zkoušení a ověřování jakéhokoliv druhu měřidel;
e) kontrolují provádění podnikového ověřování pověřenými organizacemi;
f) kontrolují stav měřidel a způsob jejich používání ve všech odvětvích národního hospodářství, stav měrových útvarů organizací a činnost jejich orgánů dozírajících na měřidla.
(2) Při provádění kontroly projednávají orgány státní měrové služby odstranění zjištěných závad s vedoucími organizací a určují lhůtu k zjednání nápravy; zároveň poskytují technickou pomoc organizacím k rychlému odstranění zjištěných závad a výměnou zkušeností všemožně působí k zlepšení práce měrových útvarů organizací a projednávají s odpovědnými vedoucími možnosti zavedení pracovních metod nejlepších organizací nebo jiné způsoby k zlepšení práce v oboru měření.
(3) Neprovede-li vedení organizace ve stanovené době odstranění závad zjištěných při revizi, zpraví o tom krajské oddělení úřadu prostřednictvím úřadu orgán nadřízený této