Input:

R 61/1962; Smlouva Garance

č. 61/1962 Sb. rozh.
Souhlas s rozvázáním pracovního poměru zaměstnance ve smyslu čl. 6 písm. d) usnesení IV. všeodborového sjezdu (zák. č. 37/1959 Sb.) dává závodní výbor té základní organizace ROH, která je odborářským partnerem jeho zaměstnavatele v duchu usnesení tohoto sjezdu.
(Rozhodnutí městského soudu v Praze z 2. května 1962, 5 Co 141/62).
Žalobce nastoupil dne 9. 4. 1951 zaměstnání u Československého spisovatele v Praze jako styčný úředník pro pracoviště na Moravě; jeho pracovní náplň spočívala v provádění náboru odběratelů časopisů, které vydával Čs. spisovatel v moravské oblasti. V r. 1952 v důsledku zániku býv. Lidových novin přešel žalobce jako náborový pracovník do ústředí Čs. spisovatele v Praze.
Dne 11. 11. 1960 dostal žalobce výpověď k 31. 12. 1960; předchozí souhlas k této výpovědi dal ZV ROH Čs. spisovatele v Praze, nikoliv však příslušný odborový orgán odborové složky v Brně, kde žalobce do poslední doby byl odborově organizován.
Žalobce se domáhal žalobou určení právní neúčinnosti výpovědi, přičemž namítal, že výpověď z 11. 11. 1961 je právně neúčinná, protože k ní neudělil souhlas příslušný odborový orgán.
Žalovaný navrhl zamítnutí žaloby a uvedl, že požadavek předchozího souhlasu závodního výboru ROH byl splněn tím, že k výpovědi dal předchozí souhlas ZV ROH Čs. spisovatele v Praze, kde žalobce v poslední době měl své pracoviště a kde také měl vlastně být odborově organizován.
Obvodní soud pro Prahu 1 žalobu zamítl s tím, že souhlas podle § 6 písm. d) usnesení IV. odborového sjezdu měl dávat ZV ROH základní organizace ROH, nikoliv odborový orgán skupiny ROH při Čs. spisovateli v Brně, kde žalobce byl odborově organizován. Pokud závodní výbor ROH při Čs. spisovateli v Praze souhlas s výpovědí udělil, šlo o souhlas místně příslušného odborového orgánu a tedy o platný souhlas ve smyslu čl. 6 písm. d) usnesení IV. všeodborového sjezdu. Vzhledem k tomu byla výpověď daná žalobci právně účinná.
Městský soud v Praze rozhodnutí soudu prvního stupně potvrdil.
Z odůvodnění:
Rozhodující otázkou tohoto sporu je, který závodní výbor ROH měl dávat souhlas s rozvázáním pracovního poměru podle čl. 6 písm. d) usnesení IV. všeodborového sjezdu (zák. č. 37/1959 Sb.).
Ani usnesení IV. všeodborového sjezdu ani stanovy ROH neobsahují ustanovení o místní příslušnosti. Je tedy třeba při zodpovědění otázky, který odborový orgán je příslušný, vycházet ze smyslu celého usnesení IV. všeodborového sjezdu o spolurozhodování ZV ROH s vedením podniku.
Touto věcí se již jednou soud zabýval, a to okresní soud Brno-město ve věci, v níž se žalobce proti žalovanému prakticky domáhal téhož plnění s tím rozdílem, že požadoval také náhradu ušlého výdělku. V tomto řízení tehdy soud požádal pracovně právní oddělení Ústřední rady odborů o zaujetí stanoviska a tento orgán sdělil toto své stanovisko: Cílem spolurozhodování podle usnesení IV. všeodborového sjezdu je zejména zabezpečit správnost rozhodnutí vedení podniku společenskou kontrolou odborových orgánů a také umožnit vedení podniku, aby se mohlo poradit a zamýšleném opatření s představitelem kolektivu pracovníků podniku. Z toho vyplývá, že je nezbytné, aby o návrhu na rozvázání pracovního poměru spolurozhodoval