Input:

61/1960 Sb., Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi Československou republikou a Indickou republikou o kulturní spolupráci, platné do 28.7.1997 Archiv

č. 61/1960 Sb., Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi Československou republikou a Indickou republikou o kulturní spolupráci, platné do 28.7.1997
VYHLÁŠKA
ministra zahraničních věcí
ze dne 21. dubna 1960
o dohodě mezi Československou republikou a Indickou republikou o kulturní spolupráci
Dne 7. července 1959 byla v Novém Dillí podepsána Dohoda o kulturní spolupráci mezi Československou republikou a Indickou republikou.
President republiky Dohodu ratifikoval dne 8. února 1960 a ratifikační listiny byly vyměněny v Praze dne 10. února 1960.
Podle svého článku VI nabyla Dohoda platnosti dne 10. února 1960.
České znění Dohody se vyhlašuje současně.
 
David v. r.
 
DOHODA
mezi Československou republikou a Indickou republikou o kulturní spolupráci
Československá republika
a
Indická republika
vedeny snahou upevnit svazky přátelství mezi národy obou zemí, podporovat kulturní vztahy mezi Československem a Indií a rozvíjet vzájemnou spolupráci na poli vědy, školství a kultury,
rozhodly se uzavřít dohodu o kulturní spolupráci a k tomu účelu jmenovaly svými zmocněnci:
president Československé republiky
Jeho Excellenci inž. Jiřího Noska, mimořádného a zplnomocněného velvyslance
president Indické republiky
Profesora Humaynun Kabira, ministra vědeckého výzkumu a kulturních záležitostí,

kteří vyměnivše si plné moci a shledavše je v dobré a náležité formě dohodli se takto:
Článek I
Obě vysoké smluvní strany budou podporovat:
a)  vzájemné styky představitelům školství, vědy, kultury a umění obou zemí:
b)  přijímání pracovníků vysílaných druhou stranou nebo jiných delegovaných osob doporučených druhou stranou za účelem jejich vzdělávání ve školských, kulturních, vědeckých, technických a průmyslových institucích druhé země;
c)  poskytování stipendií studentům, aby mohli pokračovat ve studiu na území druhé strany na poli vědy, průmyslu a techniky a v jiných oborech;
d)  spolupráci mezi vědeckými a výzkumnými ústavy a uměleckými a literárními organizacemi;
e)