Input:

R 61/1960; Důchod. Výrobní družstva Garance

č. 61/1960 Sb. rozh.
Ustanovení § 5 odst. 2 poslední věta vyhl. č. 77/1957 Ú. l., týkající se přestupu zaměstnance nebo člena výrobního družstva do důchodového pojištění členů JZD se společným hospodařením, sleduje ten cíl, aby byl chráněn zaměstnanec nebo člen výrobního družstva, který opustil svou dosavadní práci, aby vstupem do JZD pomáhal k socializaci vesnice. Podmínkou tohoto ustanovení proto je, aby vstup do JZD bezprostředně navazoval na pojištění zaměstnance nebo na pojištění člena výrobního družstva.
(Rozhodnutí Nejvyššího soudu z 11. června 1960, 4 Cz 46/60).
Navrhovatel uplatnil dne 14. září 1958 nárok na invalidní důchod, který mu odpůrce přiznal dne 7. srpna 1958 po zjištění invalidity podle § 1 odst. 2 vyhl. č. 250/1956 Ú. l. Pokud jde o výši invalidního důchodu, odpůrce zhodnotil navrhovatelovo zaměstnání v rozsahu 21 let (§ 5 odst. 3 vyhl. č. 77/1957 Ú. l.) a za každý rok práce v družstvu (§ 14 vl. nař. č. 56/1956 Ú. l.) zvýšením důchodu o 1 % důchodu, na nějž byl navrhovatel pojištěn.
Lidový soud v Karlových Varech, který rozhodoval o opravném prostředku navrhovatele, uznal, že navrhovateli náleží zvýšení o jednu polovinu důchodu, který by mu náležel ke dni přestupu, a to se zřetelem na ustanovení § 5 odst. 2 posl. věta vyhl. č. 77/1957 Ú. l.
Krajský soud v Karlových Varech odvolání odpůrce jako opožděné odmítl.
Nejvyšší soud rozhodl ke stížnosti pro porušení zákona podané předsedou Nejvyššího soudu, že rozsudkem lidového soudu byl porušen zákon.
Odůvodnění:
Ustanovení § 5 odst. 2 posl. věta vyhl. č. 77/1957 Ú. l. lze použít jen na ty případy, kdy družstevník byl bezprostředně před vstupem do družstva zaměstnancem nebo členem výrobního družstva a před přestupem získal dobu potřebnou pro nárok na důchod invalidní nebo starobní podle dosavadních předpisů o důchodovém pojištění zaměstnanců nebo podle předpisů o důchodovém zabezpečení zaměstnanců platných od 1. ledna 1957 a nezanikl-li nárok na zhodnocení této doby již před přestupem přerušením zaměstnání