Input:

č. 61/1958 Sb. rozh. tr., Garance

č. 61/1958 Sb. rozh. tr.
Účelem předběžného projednání obžaloby je, aby soud posoudil, zda podezření, že se obviněný dopustil zažalovaného trestného činu, je dostatečně podloženo materiálem obsaženým ve spise. Proto rozpory ve výpovědích obviněného a svědků slyšených v přípravném řízení, které mohou být odstraněny jen tím, že soud tyto důkazy zhodnotí na základě přímého výslechu osob, nejsou důvodem k vrácení věci prokurátoru k došetrení.
(Rozhodnutí Nejvyššího soudu z 2. dubna 1958, Tov 11/58.)
Na obviněného podal vyšší vojenský prokurátor v Praze obžalobu pro trestný čin sdružování proti republice podle § 79 tr. zák. (ve znění před novelou) v souběhu s trestným činem pomoci k padělání a pozměňování veřejné listiny podle § 7 odst. 2, § 159 odst. 1, 2 písm. a) tr. zák. Trestný čin záležel podle tvrzení obžaloby v tom, že se obviněný od konce roku 1949 do svého zatčení v říjnu 1952 stýkal na předem sjednaných schůzkách s dalšími osobami, při čemž se dozvěděl, že jedna z nich (S) provádí nepřátelskou činnost proti republice vyhotovováním nepřátelských tiskovin s podvratným obsahem a paděláním potravinových lístků a v tomto vědomí obviněný obstarával jmenovanému S a předával mu různé tiskařské potřeby, chemikálie, další pomůcky a peníze na zhotovování padělaných potravinových lístků.
Vyšší vojenský soud v Praze usnesením vrátil podle § 199 odst. 1 písm. d) tr. ř. věc prokurátoru k došetření. Své usnesení odůvodnil tím, že věc není dostatečně objasněna a že výsledky přípravného řízení odůvodňují obžalobu jen částečně. V podrobnostech pak opírá vyšší vojenský soud své rozhodnutí o to, že je třeba věc blíže objasnit vzhledem k rozporům mezi výpověďmi obviněného a svědků, zejména i S o tom, že se obviněný dozvěděl, že S provádí nepřátelskou činnost proti republice vyhotovováním nepřátelských tiskovin s podvratným obsahem a v otázce padělání potravinových lístků spáchaného S, jemuž obviněný pomáhal, zejména pokud jde o množství padělaných potravinových lístků a o rozsah a pokračování v jejich padělání. V souvislosti s tím uvedl vyšší vojenský soud v usnesení, aby rozpory ve výpovědích byly odstraněny novým výslechem S a svědků T a V o obhajobě obviněného.
Nejvyšší soud ke stížnosti vyššího vojenského prokurátora zrušil usnesení vyššího vojenského soudu a podle § 199 odst. 1 písm. e) tr. ř. obžalobu přijal a vrátil věc vyššímu vojenskému soudu s tím, aby ve smyslu § 204 tr. ř. projednal opatření potřebná k zajištění úspěšného provedení hlavního líčení.
Z odůvodnění:
Vyšší vojenský prokurátor v stížnosti dovozuje, že usnesení vyššího vojenského