Input:

61/1956 Sb., Zákonné opatření o těžbě rašelin Garance

č. 61/1956 Sb., Zákonné opatření o těžbě rašelin
ZÁKONNÉ OPATŘENÍ
předsednictva Národního shromáždění
ze dne 13. prosince 1956
o těžbě rašelin.
Předsednictvo Národního shromáždění republiky Československé usneslo se podle § 66 ústavy na tomto zákonném opatření:
§ 1
Úvodní ustanovení.
Vzrůstající potřeba rašelin jako důležité suroviny pro naše hospodářství a vliv pozemků s ložisky rašelin (dále jen „rašeliniště“) zejména na vodohospodářské poměry vyžadují, aby těžba rašelin byla prováděna plánovitě a intensivně a přitom co nejhospodárněji a aby při ní bylo dbáno potřeb zemědělského, lesního a vodního hospodářství, jakož i zájmů zdravotnických a aby rašeliniště byla po skončení těžby nejúčelnějším způsobem asanována, a to především rekultivací.
Orgány příslušné k řízení těžby rašelin.
§ 2
(1) Těžbu rašelin plánovitě řídí ministerstvo zemědělství a lesního hospodářství, které k tomu cíli zejména organisuje výzkum a průzkum rašelinišť a stanoví na základě výsledků průzkumu směrný plán využití rašelinišť.
(2) Výkonné orgány krajských národních výborů zejména
a) schvalují projekty a plány těžby rašelin a rekultivace rašelinišť (dále jen „projekty a plány“) a povolují těžbu;
b) vykonávají bezprostřední dohled na správné provádění těžby rašelin a rekultivace rašelinišť;
c) mohou nařídit těžebnímu podniku, aby zastavil těžbu, porušuje-li opětovně podmínky stanovené pro těžbu rašelin a rekultivaci rašelinišť nebo vyžadují-li to hospodářské důvody anebo jiný obecný zájem.
(3) Výkonný orgán krajského národního výboru schválí projekt a povolí těžbu rašelin v území, kde jsou ložiska nerostů, jejichž vyhledávání a dobývání je podrobeno dozoru státní báňské správy, v dohodě s příslušným orgánem této správy.
§ 3
(1) Při ministerstvu zemědělství a lesního hospodářství se zřizuje poradní sbor. Úkolem poradního sboru je zejména vyjadřovat se k návrhům směrného plánu využití rašelinišť a k návrhům prováděcích předpisů (§ 8).
(2) Členy poradního sboru jsou zástupci zúčastněných ústředních úřadů (orgánů) a vědeckých institucí.
(3) Podrobnosti o působnosti a organisaci poradního sboru stanoví prováděcí předpisy.
§ 4
Osoby pověřené plněním úkolů při průzkumu rašelinišť a při dohledu na správné provádění těžby rašelin a rekultivace rašelinišť, které se prokáží potvrzením příslušného orgánu, po případě též povolením podle zvláštních předpisů, jsou oprávněny vstupovat na nemovitosti a do objektů a zařízení, provádět v nich potřebné práce, průzkum nebo dohled, odebírat v potřebném množství vzorky pro konané šetření a požadovat potřebné doklady a údaje.
Těžba rašelin
§ 5
(1) Těžbu rašelin provádějí výhradně organisace, kterým těžbu povolil výkonný orgán krajského národního výboru (dále jen „těžební podniky“); přitom se těžební podnik řídí schváleným projektem a plánem, po případě podmínkami stanovenými pro těžbu rašelin a rekultivaci rašelinišť.
(2) Těžební podnik je povinen zařídit vypracování projektu a plánu; projekt a plán musí být vypracovány tak, aby těžební postup usnadňoval nejrychlejší a nejhospodárnější asanaci rekultivací.
§ 6
Nemovitosti a práva, jichž je třeba k uskutečnění směrného plánu využití rašelinišť, lze vyvlastnit, nedojde-li s