Input:

č. 61/1955 Sb. rozh. tr., Garance

č. 61/1955 Sb. rozh. tr.
Riadne zistenie príčin, pre ktoré neboli v súdenej veci dané všetky predpoklady, aby roľník mohol splniť svoje výrobné a dodávkové úlohy, je základnou podmienkou pre posúdenie trestných činov roľníkov proti jednotnému hospodárskemu plánu v úseku poľnohospodárskej výroby.
Iba presvedčivý a spravodlivý rozsudok v trestnej veci proti drobným a stredným roľníkom pre nesplnenie dodávok poľnohospodárskych produktov môže pôsobiť ako výchovný prostriedok posiľujúci zväzok robotníkov a malých a stredných roľníkov.
(Rozhodnutie Najvyššieho súdu z 1. apríla 1955, 2 Tz 29/55.)
Ľudový súd v Michalovciach obvineného roľníka, hospodáriaceho celkom na 12 ha poľnohospodárskej pôdy, z ktorej iba 4 ha boli jeho vlastníctvom (zbyvajúca pôda mu bola pridelená a patrí jeho bratom, bývajúcim už dlhé roky v USA), odsúdil pre trestný čin ohrozenia jednotného hospodárskeho plánu podľa § 156 tr. zák. k nepodmienečnému trestu odňatia slobody na tri mesiace a na peňažný trest 1000 Kčs, pre prípad jeho nevymožiteľnosti na ďalší trest odňatia slobody na jeden mesiac. Podľa odôvodnenia rozsudku obvinený dopustil sa trestného činu, pre ktorý bol odsúdený tým. že na verejné zásobovanie nedodal v prvej polovici r. 1954 predpísanú dodávku 265 kg bravčového mäsa, 225 kg hovädzieho mäsa, 1518 l mlieka a 426 kusov vajec a že tak ako súkromný podnikateľ z nedbanlivosti nesplnil záväzok vyplývajúci z jednotného hospodárskeho plánu a z verejných dodávok. Tento rozsudok sa stal právoplatným.
Najvyšší súd na sťažnosť pre porušenia zákona podanú predsedom Najvyššieho súdu, zrušil rozsudok ľudového súdu v celom rozsahu a tomuto súdu uložil, aby vec znova prejednal a rozhodol.
Z odôvodnenia:
Ľudový súd nesplnenie dodávkových úloh u obvineného zistil na základe trestného oznámenia, svedeckej výpovede poľnohospodárskeho referenta MNV, hlásenia okresného splnomocnenca Ministerstva výkupu, ako aj doznáním obvineného a týmito dôkazmi zistil tiež správne výšku nedodávok. Hoci však obvinený vo svojej obhajobe uvádzal príčiny neplnenia dodávkových povinností dotyčne jednotlivých produktov, ľudový súd túto obhajobu vo svojom rozsudku síce aspoň čiastočne reprodukuje, uvádza tiež časť svedeckej výpovede poľnohospodárskeho referenta MNV, ktorý tiež hovoril o ťažkostiach, ktoré bránili obvinenému riadne plniť jeho úlohy, ale bez toho, žeby sa bol obhajobou obvineného podrobnejšie vyporiadal, odbil ju iba tým, že jej neverí, pretože obvinený už dlhší čas hospodáril, takže mohol si svoje hospodárenie zariadiť tak, aby si vytvoril podmienky pre riadne plnenie rozpisu. Púhe zistenie, že obvinený v určitých produktoch rozpis nesplnil, postačuje potom ľudovému súdu k záveru, že obvinený týmto nesplnením dopustil sa trestného činu, ktorý mu bol daný za vinu.
Obvinený pri vysvetľovaní príčin neplnenia dodávkových úloh na svoju obhajobu uviedol, že rozpis v hovädzom mäse nemohol splniť preto, že mu v r. 1953 zdochli tri kusy hovädzieho dobytka, túto stratu za tak krátky čas nemohol nahradiť, ale tvrdil, že do konca r. 1954 sa bude snažiť, aby zameškané dodávky splnil dodatočne. Tiež dotyčne dodania bravčového mäsa sa hájil podobne, že mu v r. 1953 zdochli tri kusy ošípaných ktoré nemohol