Input:

61/1954 Sb., Zákon o jednacím řádu Národního shromáždění, platné do 11.7.1960 Archiv

č. 61/1954 Sb., Zákon o jednacím řádu Národního shromáždění, platné do 11.7.1960
ZÁKON
ze dne 14. prosince 1954
o jednacím řádu Národního shromáždění.
Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
ČÁST I.
Úvodní ustanovení.
§ 1.
(1)  Jednací řád Národního shromáždění vytyčuje základní zásady jednání tohoto nejvyššího zastupitelského sboru československého lidu, stanoví práva a povinnosti poslanců lidem zvolených a lidu odpovědných a upravuje styky Národního shromáždění s vládou a navenek vůbec.
(2)  Vnitřní poměry a další pravidla jednání upravuje si Národní shromáždění v rámci tohoto jednacího řádu vlastním usnesením.
ČÁST II.
Zasedání Národního shromáždění a ustavující schůze.
§ 2.
Zasedání Národního shromáždění svolává, odročuje a prohlašuje za skončené president republiky (§ 4 ústavy).
§ 3.
Nově zvolené Národní shromáždění svolává k ustavující schůzi dosavadní předsednictvo Národního shromáždění nejpozději do čtyř týdnů ode dne voleb.
§ 4.
(1)  Než bude zvoleno předsednictvo Národního shromáždění, řídí ustavující schůzi věkem nejstarší poslanec.
(2)  Předsedající přijme slib poslanců a dá provést volbu předsedy, místopředsedů a ostatních členů předsednictva.
§ 5.
Jakmile se zvolí nové předsednictvo, ujme se nově zvolený předseda řízení schůze, přijme slib dosud předsedajícího poslance a dá provést volbu zapisovatelů a volbu mandátového výboru.
§ 6.
Předseda dřívějšího Národního shromáždění nebo některý z jeho místopředsedů podá pak zprávu o činnosti předsednictva za dobu od skončení posledního zasedání Národního shromáždění (§ 66 ústavy).
ČÁST III.
Orgány Národního shromáždění.
§ 7.
Orgány Národního shromáždění jsou:
1.  předsednictvo Národního shromáždění,
2.  užší předsednictvo Národního shromáždění,
3.  předseda Národního shromáždění,
4.  výbory,
5.  zapisovatelé.
Předsednictvo Národního shromáždění.
§ 8.
(1)  Předsednictvo Národního shromáždění má 24 členů a skládá se z předsedy, místopředsedů a ostatních členů (§ 63 ústavy).
(2)  Předseda a místopředsedové tvoří užší předsednictvo Národního shromáždění.
§ 9.
Předsednictvo Národního shromáždění:
1.  vykonává pravomoc ve věcech vyhrazených mu ústavou (§ 46 odst. 3, § 49 odst. 3 poslední věta, § 52 odst. 2, § 55 odst. 2, § 65, § 66, § 78, § 83 odst. 2, § 84 odst. 3, § 87 odst. 2 a § 91 odst. 2 ústavy),
2.  projednává vládní návrhy a podle povahy věci i návrhy a podněty své nebo výborů, nebyly-li přikázány k projednání některému výboru,
3.  podává závazný výklad jednacího řádu,
4.  stanoví pořadí, v jakém místopředsedové zastupují předsedu.
Užší předsednictvo Národního shromáždění.
§ 10.
Užší předsednictvo řídí ostatní práce Národního shromáždění a pečuje o jejich řádný chod, nejsou-li tyto práce vyhrazeny předsedovi Národního shromáždění, zejména:
1.  přikazuje výborům vládní návrhy a podle povahy věci i ostatní návrhy a podněty, nevyhradí-li je k projednání předsednictvu nebo neprojedná-li je Národní shromáždění samo,
2.  rozhoduje, zda iniciativní návrhy poslanců mají být předmětem jednání Národního shromáždění a v kladném případě je buď projedná a podá o nich zprávu Národnímu shromáždění, nebo je přikáže