Input:

R 61/1954 (tr.); Garance

č. 61/1954 Sb. rozh. tr.
Vystaví-li veřejný činitel v oboru své působnosti veřejnou listinu osvědčující nepravdivé skutečnosti, aby tím příjemci listiny umožnil spáchat trestný čin, jde o jednočinný souběh trestného činu porušení povinnosti veřejného činitele podle § 175 odst. 1 písm. a) tr. zák. a pomoci k trestnému činu (§ 7 odst. 2 tr. zák.), k němuž pomáhal.
Skutečnost, že někdo sám vyplní tiskopis veřejné listiny potvrzený (in bianco) příslušným veřejným činitelem přesně podle dohody s ním, nezakládá skutkovou podstatu trestného činu padělání a pozměňování veřejné listiny podle § 159 tr. zák., a to ani tehdy, jsou-li napsané údaje nepravdivé.
(Rozhodnutí lidového soudu v Jilemnici z 1. prosince 1953, T 157/53.)
Obviněný A byl požádán svou švagrovou, spoluobviněnou B, v době, kdy byl tajemníkem MNV, aby jí opatřil úředním razítkem MNV a svým podpisem tiskopis průkazky ČSD na zlevněnou jízdu z Prahy do N. kam chtěla dojíždět za svým synkem, který tam byl v léčení. Protože bydlela v Praze a na zlevněnou jízdu do N by nebyla měla nárok, domluvila se s obviněným A, že tiskopis průkazky opatřený razítkem MNV v N a podpisem obviněného A sama vyplní nepravdivými údaji, že je svobodná, ačkoli byla vdaná, a že bydlí u rodičů v N, odkud dojíždí do Prahy za zaměstnáním. Když obviněný A nevyplněnou průkazku potvrdil, vyplnila ji obviněná B způsobem dohodnutým s obviněným. Obviněná B pak mnohokráte jela z Prahy do N na 50% slevu, jež jí nepříslušela, čímž poškodila ČSD o částku 332 Kčs.
Lidový soud v Jilemnici uznal obviněného A vinným trestným činem porušení povinnosti veřejného činitele podle § 175 odst. 1 písm. a) tr. zák. v jednočinném souběhu s pomocí k trestnému činu rozkrádání národního majetku podle § 7 odst. 2. § 245 odst. 1 písm. c) tr. zák., obviněnou B trestným činem rozkrádání národního majetku podle § 245 odst. 1 písm. c) tr. zák. a návodem k trestnému činu porušení povinnosti veřejného činitele podle § 7 odst. 1, § 175 odst. 1 písm. a) tr. zák.
Z odůvodnění:
Obviněný A jako tajemník MNV byl osobou obstarávající veřejné věci, která k tomu byla povolána. Jednal tedy jako veřejný činitel. Tím, že v oboru své působnosti potvrdil nepravdivé údaje, resp. opatřil tiskopis průkazky ČSD na zlevněnou jízdu úředním razítkem MNV a svým podpisem, aby tím byly potvrzeny nepravdivé údaje, které tam vepsala