60/2017 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění pozdějších předpisů

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A
č. 60/2017 Sb.
ZÁKON
ze dne 18. ledna 2017,
kterým se mění zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění pozdějších předpisů
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
Čl. I
Zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění zákona č. 162/2003 Sb., zákona č. 282/2003 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 130/2006 Sb., zákona č. 182/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 291/2009 Sb., zákona č. 32/2011 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb. a zákona č. 168/2015 Sb., se mění takto:
1. V § 1 odst. 1 úvodní části ustanovení, § 3 odst. 3, § 5 odst. 6 a 8, § 6 odst. 5 a 6, § 7 odst. 1 a 8, § 8 odst. 4, § 9 odst. 3 písm. b) a c), § 21 odst. 2, § 24 odst. 3 písm. h), § 24 odst. 4 písm. b), § 24 odst. 5, § 24 odst. 6 písm. d), § 29 odst. 2 a v § 29b odst. 5 se slova „Evropských společenství“ nahrazují slovy „Evropské unie“.
2. V § 2 odst. 1 písm. n) se slovo „podnikatelé4“ nahrazuje slovem „podnikatelé20“.
3. V § 2 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno t), které zní:
„t) uváděním do oběhu plemenného zvířete, spermatu, embrya, vaječné buňky, násadových vajec drůbeže a plemenného materiálu ryb a včel jejich nákup nebo prodej, nabízení k prodeji a každý jiný způsob převodu za úplatu nebo bezúplatně jiným osobám.“.
4. V § 2 odstavec 2 zní:
„(2) Pro účely tohoto zákona se dále rozumí
a) genetickým zdrojem zvířete
1. zvíře evidované v Národním programu náležející k určitému druhu nebo plemeni nacházející se na území České republiky mající význam pro výživu a zemědělství a pro ochranu a udržitelné využívání biologické rozmanitosti6d, které jsou zařazeny do Národního programu, nebo
2. genetický materiál živočišného původu, který obsahuje funkční jednotky dědičnosti a umožňuje přenos a regeneraci jedince při zachování jeho genetického základu, zejména odebrané sperma, vaječné buňky nebo embrya, a který je uchováván a evidován v genobankách zařazených do Národního programu,
b) genobankou právnická osoba provozující soubor zařízení sloužících ke konzervaci a využívání genetických zdrojů zvířat,
c) biologickým materiálem odebraný materiál živočišného původu, který umožňuje získání informací o genetickém vybavení zvířete, a to zejména stěry sliznic, krev nebo chlupy.“.
5. Poznámka pod čarou č. 6e zní:


6e§ 214 a násl. občanského zákoníku.“.
6. V § 5 se na konci odstavce 7 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno h), které včetně poznámky pod čarou č. 6g zní:
„h) poskytovat určené osobě nebo ministerstvu na základě jejich písemné žádosti informace, s výjimkou údajů, které tvoří předmět obchodního tajemství6g, potřebné k plnění jejich úkolů podle tohoto zákona.


6g§ 504 občanského zákoníku.“.
7. V § 6 odst. 1 úvodní části ustanovení se slovo „podnikatelem4“ nahrazuje slovem „podnikatelem20“.
8. V § 6 se na konci odstavce 4 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno h), které zní:
„h) poskytovat určené osobě nebo ministerstvu na základě jejich písemné žádosti informace, s výjimkou údajů, které tvoří předmět obchodního
 
 Nahoru