Input:

R 60/1967; Byt. Spoluvlastnictví Garance

č. 60/1967 Sb. rozh.
K otázke aplikácie ustanovenie § 186 o. z. resp. § 48 a násl. zák. č. 41/1964 Zb., keď súd zaviazal spoluvlastníka, aby určitú časť spoločného domu vypustil do užívania iného spoluvlastníka.
(Rozhodnutie krajského súdu v Banskej Bystrici z 15. 11. 1966, 12 Co 643/66.)
Okresný súd v Rimavskej Sobote odložil výkon rozhodnutia vyprázdnením a odovzdaním strednej izby do vlastníckeho užívania oprávnenej až do rozhodnutia MNV v K. o primeranosti náhradného bytu pre povinných, pritom v uvedenom uznesení súd žiadal MNV v K. o vydanie takéhoto rozhodnutia.
Oprávnená v podanom odvolaní napadla nezákonný postup okresného súdu s odôvodnením, že tu nejde o vypratanie bytu podľa § 340 o. s. p., ale o vypustenie vlastníckeho podielu, preto poskytnutie náhradného bytu, prípadne náhradného ubytovania neprichádza do úvahy.
Krajský súd v Banskej Bystrici rozhodnutie súdu I. stupňa zrušil.
Z odôvodnenia:
Ide o výkon rozsudku krajského súdu, ktorým súd zmenil rozsudok súdu I. stupňa a zaviazal odporcov terajších povinných vypustiť oprávnenej do užívania strednú izbu v dome č. 33 v K. Z obsahu odôvodnenia tohto rozsudku jednoznačne vyplýva, že uvedený rozsudok pri ponechaní podielového spoluvlastníctva účastníkov na základe § 139 o. z. upravil doterajší spôsob užívania spoločného domu tak, že odporcovia boli zaviazaní vypustiť z vlastníckeho užívania menšiu strednú izbu do vlastníckeho užívania oprávnenej.
Z uvedených plyne, že