Input:

R 60/1966; Bezpodílové spoluvlastnictví manželů. Ceny. Řízení před soudem Garance

č. 60/1966 Sb. rozh.
Jestliže účastníci ke dni 1. 4. 1964 již manžely nebyli, nemohlo mezi nimi vzniknout bezpodílové spoluvlastnictví (§ 500 odst. 1 o. z.) a předmětem soudního řízení mohlo být jen rozdělení majetku, patřícího do zákonného majetkového společenství podle § 22 a násl. zák. č. 265/1949 Sb.
Skutečnost, že se účastníci neshodli na ceně věcí, sama o sobě neodůvodňuje stanovení hodnoty jednotlivých předmětů podle volné úvahy ve smyslu § 136 o. s. ř., nýbrž je na místě jejich ocenění podle příslušných cenových předpisů, příp. podle odhadu znalce.
Je třeba, aby výrok rozsudku obsahoval též přesné určení a popsání předmětů, které jsou jednotlivým účastníkům přidělovány.
(Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 30. dubna 1965, 5 Cz 32/66.)
Navrhovatel se domáhal vypořádání bezpodílového spoluvlastnictví manželů a žádal, aby mu byla přidělena rekreační chata, zatím co ostatní věci navrhoval přidělit odpůrkyni s tím, že případný rozdíl hodnot těchto věcí je ochoten doplatit.
Okresní soud v Jihlavě, rozsudkem vyslovil, že bezpodílové spoluvlastnictví manželů se rozděluje tak, že rekreační chata v H., jejíž cena se určuje částkou 9000,- Kčs, se přiděluje navrhovateli a ostatní zařízení, náležející do bezpodílového spoluvlastnictví, jehož hodnota se určuje celkovou částkou 6400,- Kčs, se přiděluje odpůrkyni.
Nejvyšší soud rozhodl ke stížnosti pro porušení zákona, podané předsedou Nejvyššího soudu, že rozsudkem okresního soudu v Jihlavě byl porušen zákon, a tento rozsudek zrušil.
Z odůvodnění:
Okresní soud především pochybil, když neprovedl důkaz rozvodovým spisem k objasnění, kdy manželství účastníků vlastně zaniklo rozvodem a kdy tedy zaniklo též majetkové společenství. Toto zjištění bylo nezbytně nutné pro závěr, podle kterých právních předpisů nutno daný případ posuzovat. Jen tehdy, byli-li účastníci ke dni nabytí účinnosti občanského zákoníku č. 40/1964 Sb., tj. ke dni 1. 4. 1964, manžely, mohlo vzniknout bezpodílové spoluvlastnictví manželů ke všemu, co podle tohoto zákona do jejich bezpodílového spoluvlastnictví patří. Jen za toho předpokladu, že bezpodílové spoluvlastnictví mezi nimi existovalo, mohlo být předmětem soudního řízení o vypořádání podle § 149 odst. 3, § 150 o. z. Jestliže účastníci ke dni 1. 4. 1964 již manžely nebyli,