Input:

č. 60/1961 Sb. rozh., Garance

č. 60/1961 Sb. rozh.
V prípade, že dôkaz krvnou skúškou nie je možné po určitý čas, t. j. pred dovŕšením jedného roku veku dieťaťa vykonať, súd konanie odročí do tej doby, kedy dieťa dosiahne veku jedného roku.
Okolnosť, že dôkaz krvnou skúškou nie je možné po určitý čas, t. j. pred dovŕšením jedného roku veku dieťaťa vykonať, nie je dôvodom pre prerušenie konania podľa § 70, poťažne § 80 o. s. p.
(Rozhodnutie Krajského súdu v Prešove z 30. marca 1960, 3 Co 199/60).
Ľudový súd v Prešove prerušil konanie o zistenie otcovstva a platenie výživného podľa § 80 o. s. p. z toho dôvodu, že dieťa, o ktoré v tomto spore išlo, nedosiahlo dosiaľ veku jedného roku, takže dôkaz krvnou skúškou nie je zatiaľ možné vykonať.
Krajský súd v Prešove rozhodnutie súdu prvej stolice zrušil.
Z odôvodnenia:
Ak dieťa, o ktoré ide v spore o zistenie alebo zapretie otcovstva, nedovŕšilo