Input:

60/1959 Sb., Vládní nařízení o působnosti v oboru plánování, tvorby a kontroly cen, platné do 9.11.1965 Archiv

č. 60/1959 Sb., Vládní nařízení o působnosti v oboru plánování, tvorby a kontroly cen, platné do 9.11.1965
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 31. července 1959
o působnosti v oboru plánování, tvorby a kontroly cen
Vláda Republiky československé, vycházejíc z nutnosti prohloubit plánování a tvorbu cen z zvýšit účinnost cenové soustavy v národním hospodářství, nařizuje se souhlasem presidenta republiky podle § 1 ústavního zákona č. 47/1950 Sb., o úpravách v organizaci veřejné správy:
§ 1
Vláda
Vláda činí zásadní opatření v oboru plánování a tvorby cen, zejména stanoví politickohospodářské směrnice pro celkové úpravy cen, stanoví ceny zboží, které má zvláštní význam pro životní úroveň obyvatelstva, jakož i změny cen zboží a cen prací a výkonů (dále jen „služby”) placených obyvatelstvem nebo obyvatelstvu, pokud stanovením těchto změn nepověřila některý z orgánů uvedených v §§ 2, 3 a 5.
§ 2
Státní plánovací komise
Státní plánovací komise s výjimkou uvedenou v § 3 řídí, koordinuje a kontroluje plánování a tvorbu cen v národním hospodářství, zejména stanoví:
a)  metodické směrnice pro plánování a tvorbu cen,
b)  velkoobchodní ceny výrobků a velkoobchodní i maloobchodní ceny služeb v případech, v nichž si stanovení ceny vzhledem k jejich významu pro rozvoj národního hospodářství vyhradila,
c)  změny velkoobchodních cen, pokud stanovením těchto změn nepověřila některý z orgánů uvedených v § 5,
d)  ceny opakovaně vyráběných výrobků ve všech případech, v nichž došlo při jejich tvorbě ke sporu o výši ceny mezi orgány, kterým přísluší ceny opakovaně vyráběných výrobků stanovit, pokud tento spor nebyl odstraněn dohodou nadřízených ústředních úřadů a orgánů (dále jen „ústřední orgány”), popř. výkonných orgánů krajských národních výborů.
§ 3
Státní výbor pro výstavbu
Státní výbor pro výstavbu řídí, koordinuje a kontroluje plánování a tvorbu cen stavebních, montážních, projektových, geodetických, topografických a kartografických prací (dále jen „práce”), zejména stanoví:
a)  metodické směrnice pro plánování a tvorbu cen prací,
b)  ceny prací a jejich změny v případech, v nichž si stanovení cen prací vyhradil,
c)  ceny prací ve všech případech, v nichž došlo při jejich tvorbě ke sporu o výši ceny mezi orgány, kterým přísluší ceny prací stanovit, pokud tento spor nebyl odstraněn dohodou nadřízených ústředních orgánů, popř. výkonných orgánů krajských národních výborů.
§ 4
Ministerstva financí a státní kontroly
(1)  Ministerstvo financí se zúčastní plánování, tvorby a kontroly cen v případech, které určí vláda.
(2)  Ministerstvo státní kontroly soustavně prověřuje tvorbu a dodržování cen a koordinuje a metodicky usměrňuje kontrolu cen prováděnou kontrolními orgány ústředních orgánů a krajských národních výborů.
§ 5
Ústřední orgány a výkonné orgány krajských národních výborů
Ostatní ústřední orgány a výkonné orgány krajských národních výborů v oboru své působnosti:
a)  stanoví ceny podle směrnic vlády, Státní plánovací komise nebo Státního výboru pro výstavbu,
b)  účastní se plánování a tvorby cen v případech, které se jich dotýkají,
c)  řídí tvorbu uskutečňovanou podřízenými organizacemi,
d)