Input:

č. 60/1958 Sb. rozh. obč., Garance

č. 60/1958 Sb. rozh. obč.
Ak určí štátne notárstvo maloletého dediča za prejímateľa poľnohospodárskeho podniku v zmysle § 5 zák. č. 139/1947 Zb., o rozdelení pozostalosti s roľníckymi podnikmi a o zamedzení drobenia roľníckej pôdy, ide o úradný výkon, ktorý nevyžaduje schválenie opatrovanského súdu.
(Rozhodnutie Najvyššieho súdu z 10. apríla 1958, Cz 115/58.)
Štátne notárstvo v Banskej Bystrici ustanovilo za pre- jímateľa roľníckeho podniku maloletého Pavla L. a po právoplatnosti svojho uznesenia predložilo toto na schválenie Ľudovému súdu v Banskej Bystrici ako opatrovanskému súdu.
Ľudový súd v Banskej Bystrici neschválil nadobudnutie dedičstva v mene maloletého Pavla L.
Najvyšší súd rozhodol na sťažnosť pre porušenie zákona podanú predsedom Najvyššieho súdu, že uvedeným uznesením Ľudového súdu v Banskej Bystrici bol porušený zákon.
Odôvodnenie:
Opatrovanský súd je podľa § 58 ods. 1 zák. o rod. práve a §§ 256, 262 o. s. p. povolaný schvaľovať konanie rodičov za maloleté dieťa, pokiaľ ide o vec presahujúcu obvyklé hospodárenie. Avšak nadobudnutie