Input:

č. 60/1955 Sb. rozh. obč., Garance

č. 60/1955 Sb. rozh. obč.
Vymáhající věřitel není podle § 521 o. s. ř. povinen převzít věci, pro které se nenašel kupec ani při opětovné dražbě, nýbrž může navrhnout pokračování v exekuci zabavením dalších movitých věcí.
(Rozhodnuti krajského soudu v Pardubicích z 15. října 1954, 5 Co 970/54.)
V exekuci k vydobytí pohledávky vymáhajícího věřitele byly zabaveny dva obrazy, na něž se nenašel kupec ani při opětovné dražbě. Vymáhající věřitel proto navrhl, aby v exekuci bylo pokračováno zabavením dalších dlužníkových věcí.
Lidový soud v Pardubicích návrh na zabavení dalších věcí zamítl. V odůvodnění uvedl, že vymáhající věřitel byl po bezvýsledné opětovné dražbě soudem vyrozuměn, že věci může podle § 521 odst. 2 o. s. ř. do 15 dnů převzít za dvě třetiny odhadní ceny, kdyby tak byl učinil, byla by tím jeho pohledávka zcela kryta. Není proto důvodu, aby byly zabavovány další věci dlužníkovy, neboť k bezvýslednosti dražby nedošlo proto, že zabavené věci nemohly být prodány, nýbrž z toho důvodu, že se nedostavili kupci (§ 439 o. s. ř.).
Krajský soud změnil ke stížnosti vymáhajícího věřitele usnesení soudu prvé stolice tak, že povolil nový výkon zabavení svršků s výjimkou už dřív zabavených obrazů.
Z odůvodnění:
Podle obsahu spisu byly zabaveny 2 obrazy, jichž prodejem by byla kryta vymáhaná pohledávka. Když nyní po opětovné bezvýsledné dražbě zabavených obrazů vyrozuměl prvý soud vymáhajícího věřitele o možnosti převzít obrazy podle § 521 o. s. ř., vymáhající věřitel tak neučinil, nýbrž navrhl, aby byly zabaveny další věci, o nichž by se dalo předpokládat, že budou v dražbě prodány. Soud první stolice návrh zamítl s poukazem na § 439 o. s. ř.
Stížnost je podána právem. Soud první stolice si především mylně vykládá ustanovení § 521 o. s. ř., jako by věřitel musil – chce-li dosáhnout uspokojení – převzít zabavené a neprodané věci. Podle § 521 odst. 2 o. s. ř. může tak věřitel učinit. Jestliže tedy