Input:

R 60/1954 (tr.); Garance

č. 60/1954 Sb. rozh. tr.
Skutková podstata trestného činu zneužití lidového družstva podle § 132 tr. zák. předpokládá, že lidové družstvo jako celek nebo podstatná část jeho činnosti slouží k tomu, aby bylo umožněno krýt soukromokapitalistické podnikání zaměstnanců nebo členů družstva. Nespadají sem tedy případy, kdy jednotliví zaměstnanci nebo členové družstva využijí příležitosti, kterou jim družstevní podnikání dává, k ojedinělým pracím na vlastní účet, když se tím na povaze družstevního podnikání nic nemění.
Zaměstnanec nebo člen lidového družstva, který prací na vlastni účet připravuje družstvo o zisk, obohacuje se neoprávněně ke škodě lidového družstva ve smyslu § 245 odst. 1 písm. c) tr. zák.
(Rozhodnutí nejvyššího soudu z 15. května 1954, 1 Tz 97/54.)
Obviněný jako zaměstnanec krejčovského lidového družstva „Styl“ ušil v provozovně družstva na vlastní účet několik plášťů a jedny pánské kalhoty. Za tuto práci dostal od zákazníků zaplacenu částku 858 Kčs.
Lidový soud v Gottwaldově uznal obviněného za to vinným trestnými činy rozkrádání majetku lidových družstev podle § 245 odst. 1 písm. c) tr. zák. a zneužití lidového družstva podle § 132 tr. zák. V odůvodnění svého rozhodnutí lidový soud uvedl, že obviněný zmíněným šitím na vlastní účet zkracoval družstvo o zisk, který potřebovalo k dalšímu svému rozvoji a ve prospěch celku a že tato skutečnost byla obviněnému dobře známa, takže se na úkor celku neoprávněně jinak obohacoval, jak to má na mysli § 245 odst. 1 písm. c) tr. zák. Podle názoru lidového soudu však obviněný zmíněným šitím zneužil také lidového družstva, poněvadž svým jednáním nepřispíval ke společné činnosti družstva a ke zvýšení životní úrovně členů družstva a ostatních pracujících, když si ponechával zisk dosažený ušitím uvedených t věcí. Jednání obviněného v tomto směru je tedy v rozporu s ustanovením § 157 odst. 1 ústavy, podle něhož jsou lidová družstva sdružení pracujících k společné činnosti, jejímž účelem je zvýšit životní úroveň členů i ostatního pracujícího lidu. Je-li pak jednání obviněného v rozporu s tímto ustanovením ústavy, naplňuje také skutkovou podstatu trestného činu zneužití lidového družstva podle § 132 tr. zák., který z ústavy vychází. Tento rozsudek se stal pravomocným.
Nejvyšší soud vyhověl stížnosti pro porušení zákona podané generálním prokurátorem, zrušil rozsudek lidového soudu a tomuto soudu uložil, aby o věci znovu jednal a rozhodl.
Z odůvodnění:
S právním posouzením věci lidovým soudem nelze souhlasit. Lidový soud si náležitě neuvědomil, v čem záleží v souzeném případě neoprávněné obohacení, které předpokládá ustanovení § 245 odst. 1 písm. c) tr. zák., když považuje za škodu družstva celou částku, kterou by bylo družstvo utržilo za zmíněné kre jčovské oráče obviněným provedené, kdyby je bylo