Input:

60/1952 Sb., Zákon o Československém červeném kříži a o užívání znaku, odznaku a názvu Červeného kříže, platné do 30.6.1992 Archiv

č. 60/1952 Sb., Zákon o Československém červeném kříži a o užívání znaku, odznaku a názvu Červeného kříže, platné do 30.6.1992
ZÁKON
ze dne 30. října 1952
o Československém Červeném kříži a o užívání znaku, odznaku a názvu Červeného kříže.
Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
§ 1.
Československý Červený kříž získává a vychovává pracující lid k účasti na plnění zdravotních úkolů a k mezinárodní solidaritě pracujících v duchu socialistického humanismu, bojuje proti nebezpečí válek a přispívá tak k upevnění světového míru.
§ 2.
Československý Červený kříž je jedinou státem uznanou organisací Červeného kříže na území Československé republiky; je dobrovolnou organisací podle zákona ze dne 12. června 1951, č. 68 Sb., o dobrovolných organisacích a shromážděních, a řídí se ve své činnosti vlastním organisačním řádem.
§ 3.
Československý Červený kříž plní zejména tato úkoly:
1.  organisuje školení dobrovolných pracovníků v první pomoci, organisuje a provádí všestrannou zdravotnickou přípravu obyvatelstva, pomáhá orgánům státní správy v národní transfusní službě, v organisování a provádění hygienických a protiepidemických opatření, zdravotnické výchovy lidu a pomoci obyvatelstvu při živelních pohromách, vydává publikace a časopisy a plní další zdravotní a sociální úkoly, které mu svěřuje stát;
2.  působí jako výlučně uznaná národní pomocná organisace vojenské zdravotnické služby podle ženevských úmluv ze dne 12. srpna 1949, o zlepšení osudu raněných a nemocných příslušníků ozbrojených sil v poli, o zlepšení osudu raněných, nemocných a trosečníků ozbrojených sil na moři, o zacházení s válečnými zajatci a o ochraně civilních osob za války.
§ 4.
(1)  Prostředky k plnění svých úkolů získává Československý Červený kříž z