6/2005 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění zákona č. 132/2000 Sb.

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A
č. 6/2005 Sb.
ZÁKON
ze dne 16. prosince 2004,
kterým se mění zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění zákona č. 132/2000 Sb.
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
Čl. I
Zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění zákona č. 132/2000 Sb., se mění takto:
1. V § 1 nadpis zní: „Předmět úpravy“.
2. V § 1 odstavec 1 včetně poznámky pod čarou č. 1) zní:
„(1) Tento zákon upravuje v souladu s právem Evropských společenství1zabezpečení práva na přístup k informacím o životním prostředí a na včasné a úplné informace o životním prostředí,1ana vytvoření podmínek pro výkon tohoto práva a podporu aktivního zpřístupňování informací o životním prostředí ze strany povinných subjektů. Stanoví
a) podmínky výkonu práva na včasné a úplné informace o životním prostředí, jimiž disponují povinné subjekty podle tohoto zákona nebo které jsou k dispozici pro tyto subjekty,
b) přístup veřejnosti k informacím o životním prostředí, kterými disponují povinné subjekty podle tohoto zákona nebo které jsou k dispozici pro tyto subjekty,
c) základní podmínky a lhůty pro zpřístupňování informací a důvody, pro které mohou povinné subjekty podle tohoto zákona odepřít zpřístupnění informace,
d) aktivní zpřístupňování informací o životním prostředí a podporu používání zařízení umožňující dálkový přístup,
e) vzdělávání, výchovu a osvětu v oblasti ochrany životního prostředí.


1Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/4/ES ze dne 28. ledna 2003 o přístupu veřejnosti k informacím o životním prostředí a o zrušení směrnice Rady 90/313/EHS.“.

Dosavadní poznámka pod čarou č. 1) se označuje jako poznámka pod čarou č. 1a) včetně odkazu na tuto poznámku pod čarou.
3. V § 2 písm. a) se slova „stavu životního prostředí a přírodních zdrojů“ nahrazují slovy „životním prostředí“, slova „v písemné, obrazové nebo zvukové formě, na nosičích výpočetní techniky nebo v jiné technicky proveditelné formě“ se nahrazují slovy „v jakékoliv technicky proveditelné podobě“ a slovo „jež“ se nahrazuje slovem „které“.
4. V § 2 písm. a) body 2 a 3 znějí:
„2. připravovaných nebo prováděných činnostech a opatřeních a o uzavíraných dohodách, které mají nebo by mohly mít vliv na stav životního prostředí a jeho složek,
3. stavu složek životního prostředí, včetně geneticky modifikovaných organismů, a o interakci mezi nimi, o látkách, energii, hluku, záření, odpadech včetně radioaktivních odpadů a dalších emisích do životního prostředí, které ovlivňují nebo mohou ovlivňovat jeho složky, a o důsledcích těchto emisí,“.
5. V § 2 písm. a) se na konci textu bodu 5 doplňují slova „a veřejné zdraví a o posuzování vlivů na životní prostředí“.
6. V § 2 písm. a) bodě 7 se za slovo „rozhodování“ vkládají slova „a dalších opatřeních a postupech“ a za slovo „pořízeny“ se vkládají slova „zcela nebo zčásti“.
7. V § 2 písm. a) se za bod 7 vkládají nové body 8 až 10, které znějí:
„8. stavu veřejného zdraví, bezpečnosti a podmínkách života lidí, pokud jsou nebo mohou být ovlivněny stavem složek životního prostředí, emisemi nebo činnostmi, opatřeními a dohodami podle bodu 2,
9. stavu kulturních a architektonických památek, pokud jsou nebo mohou být ovlivněny stavem složek životního prostředí, emisemi
 
 Nahoru