6/1976 Sb., Vyhláška ministra zahraničních věcí o změnách a doplnění Všeobecných podmínek pro dodávky zboží mezi organizacemi členských států Rady vzájemné hospodářské pomoci (VDP RVHP 1968)

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A
č. 6/1976 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 14. ledna 1976
o změnách a doplnění Všeobecných podmínek pro dodávky zboží mezi organizacemi členských států Rady vzájemné hospodářské pomoci (VDP RVHP 1968)
Na 44. zasedání Stále komise RVHP pro zahraniční obchod v Moskvě byly dne 5. června 1975 sjednány změny a doplnění Všeobecných podmínek pro dodávky zboží mezi organizacemi členských států Rady vzájemné hospodářské pomoci (VDP RVHP 1968). Znění Všeobecných podmínek pro dodávky zboží mezi organizacemi členských států Rady vzájemné hospodářské pomoci včetně těchto změn a doplnění se označuje zkráceně „VDP RVHP 1968/1975“.
Federální shromáždění Československé socialistické republiky vyslovilo se změnami a doplněním Všeobecných podmínek souhlas a president Československé socialistické republiky je ratifikoval.
Změny a doplnění Všeobecných podmínek vstoupily pro Československou socialistickou republiku v platnost dnem 1. ledna 1976.
Všeobecnými podmínkami s těmito změnami a doplněním jsou dále vázány Bulharská lidová republika, Kubánská republika, Maďarská lidová republika, Mongolská lidová republika, Německá demokratická republiky, Polská lidová republika, Rumunská socialistická republika a Svaz sovětských socialistických republik.
Český překlad změn a doplnění Všeobecných podmínek se vyhlašuje současně.
 
Ministr:
Ing. Chňoupek v.r.
 
ZMĚNY A DOPLNĚNÍ
Všeobecných podmínek pro dodávky zboží mezi organizacemi členských států Rady vzájemné hospodářské pomoci (VDP RVHP 1968)
1. Název hlavy 1 se mění takto:
„Uzavírání, změna a zrušení smlouvy“.
2. Hlava I se doplňuje paragrafem 2a tohoto znění:
㤠2a
1. Smlouva může být změněna nebo zrušena dohodou stran.
2. Jednostranné odstoupení od smlouvy a jednostranné změnění smluvních podmínek není přípustné s výjimkou případů přímo stanovených v těchto Všeobecných dodacích podmínkách, dvoustranné dohodě nebo ve smlouvě.“
3. Hlava III „Dodací lhůty“ se doplňuje § 11a tohoto znění:
㤠11a
1. Strany mohou uzavírat fixní obchod, tj. smlouvy, v nichž je přímo uvedeno nebo z jejichž obsahu jasně vyplývá, že při nedodržení dodací lhůty se automaticky ruší, nebo že kupující má právo bez dokladu od nich odstoupit.
2. U smluv uvedených v odstavci 1 tohoto paragrafu může prodávající uskutečnit dodávku po uplynutí dodací lhůty jen se souhlasem kupujícího.“

4. § 31 odst. 5 se upravuje takto:
„5. V případech předvídaných v odst. 2 tohoto paragrafu a rovněž v případech, kdy se prodávající zavázal odstranit vadu nebo vyměnit vadné zboží podle odst. 3 tohoto paragrafu, je kupující oprávněn, nemůže-li být zboží použito podle svého určení pokud není odstraněna vada, žádat od prodávajícího zaplacení penále způsobem, a ve výši podle § 75 odst. 4.“
5. Odstavec 4 § 44 se zrušuje.
6. § 58 se doplňuje touto větou:
„Případná škoda převyšující penále stanovené tímto paragrafem se nenahrazuje.“
7. § 67 se doplňuje odstavcem 6 tohoto znění:
„6 Případná škoda převyšující penále stanovené tímto paragrafem se nenahrazuje.“
8. Název hlavy XII se mění takto:
„Některá obecná ustanovení a odpovědnosti“.
9. Hlava XII se doplňuje paragrafy 67a, 67b, 67c a 67d tohoto znění:
㤠67a
1. Strany nesou hmotnou odpovědnost za nesplnění nebo nenáležité splnění závazků.
2. Není-li ve smlouvě stanoveno jinak, strana,
 
 Nahoru