Input:

R 6/1967; Řízení před soudem. Ošetřovné Garance

č. 6/1967 Sb. rozh.
K otázke právomoci súdu konať a rozhodovať o pohľadávke Domova mládeže za ošetrovné.
(Rozhodnutie Najvyššieho súdu z 29. júna 1966, 4 Cz 38/66.)
Domov mládeže v H. domáhal sa žalobou na žalovaných rodičoch M. R. zaplatenia sumy 770 Kčs za neplatené ošetrovné za obdobie, počas ktorého bol ich syn umiestnený v tomto domove.
Okresný súd v Trenčíne uznesením z 20. marca 1965 vyslovil svoju nepríslušnosť na prejednanie sporu a konanie zastavil. V odôvodnení svojho rozhodnutia vyslovil názor, že prejednávanie sporu nepatrí do právomoci súdu, pretože určenie ošetrovného prislúcha výlučne do kompetencie výkonných orgánov národných výborov, teda správnych orgánov.
Najvyšší súd rozhodol o sťažnosti pre porušenie zákona podanej predsedou Najvyššieho súdu, že uznesením okresného súdu bol porušený zákon a toto rozhodnutie zrušil.
Z odôvodnenia:
Za platnosti vyhl. Ministra financií č. 234/1953 Ú. l., ktorá vykonávala zákon o miestnych poplatkoch č. 82/1952 Zb., bolo ošetrovné skutočne miestným poplatkom a bolo vymeriavané v správnom konaní správnými orgánmi. Ak nebolo takto stanovené ošetrovné zaplatené, bol národný výbor podľa § 60 cit. vyhl. oprávnený vymerať poplatok, poprípade jeho nedoplatok, platobným výmerom, ktorý bol exekučným titulom vykonateľným správnou alebo súdnou exekúciou.
Vyhláška č. 234/1953 Ú. l. bola však zrušená a nahradená bola vyhláškou Ministerstva financií z 1. 11. 1960 č. 161/1960 Zb. a táto v § 2 ustanovovala, že národné výbory nebudú od 1. 1. 1961 vyberať niektoré miestné poplatky, medzi nimi aj ošetrovné. Za platnosti tejto vyhlášky nemôže byť teda ošetrovné za umiestnenie dieťaťa v detskom domove stanovené v správnom konaní rozhodnutím, ktoré by bolo vykonateľné správnou exekúciou, či súdom. Určenie výšky ošetrovného riaditeľom Detského domova podľa sadzieb a hľadisiek stanovených vo vyhl. č. 115/1958 Ú. l. sa takto stalo len vyčíslením náhrady za poskytnutú platenú službu a nie je preto rozhodnutím v zmysle ust. § 32 správ. poriadku (zák. č. 91/1960 Zb.). Pre potrebu vymáhania nezaplateného ošetrovného je ovšem treba za platnosti vyhl. č. 161/1960 Zb. rozlišovať dva prípady: 1. Ak bolo do domova umiestnené dieťa, o výchove a výžive ktorého rozhodoval opatrovanský súd, potom rozhodnutie tohto súdu je titulom k vymáhaniu výživného, zahrňujúceho aj ošetrovné, pričom príjemcom vymôženého výživného je detský domov. Len vtedy ak výnimočne neboli dané podmienky pre určenie výživného rodičom, lebo výživné bolo stanovené menšiou čiastkou, než ošetrovné, môže ústav uplatniť svoju pohľadávku žalobou na súde. 2. Ak však umiestnili dieťa do domova rodičia v rámci svojej rodičovskej moci beztoho, že by súd mal