Input:

6/1964 Sb., Vyhláška ministerstva financí a Státní banky československé o financování, rozpisu a kontrole reprodukce základních prostředků, platné do 31.12.1965 Archiv

č. 6/1964 Sb., Vyhláška ministerstva financí a Státní banky československé o financování, rozpisu a kontrole reprodukce základních prostředků, platné do 31.12.1965
VYHLÁŠKA
ministerstva financí a Státní banky československé
ze dne 10. ledna 1964
o financování, rozpisu a kontrole reprodukce základních prostředků
Ministerstvo financí a Státní banka československá stanoví podle § 11 č. 83/1958 Sb., o úpravě finančního plánování a finančního hospodaření národních podniků a ostatních hospodářských organizací státního socialistického sektoru, a podle § 20 zákona č. 8/1958 Sb., kterým se stanoví základní pravidla o státním rozpočtu a o hospodaření s rozpočtovými prostředky:
§ 1
Předmět a rozsah úpravy
(1)  Tato vyhláška upravuje financování, rozpis a kontrolu reprodukce základních prostředků státních organizací prováděné dodavatelským způsobem nebo ve vlastní režii.
(2)  Financování, rozpis a kontrola reprodukce základních prostředků jiných socialistických organizací se upraví dohodou Státní banky československé (dále jen „banka”) s příslušnými ústředními orgány při uplatnění zásad této vyhláška.
Financování reprodukce základních prostředků
§ 2
Podklady pro sestavení plánu financování reprodukce základních prostředků
(1)  Podkladem pro stanovení potřeb v plánu financování reprodukce základních prostředků jsou:
a)  státní plán investiční výstavby a generálních oprav, jakož i plán průzkumných a projektových prací sestavené podle metodických pokynů Státní plánovací komise a
b)  finanční limity na jiné investice stanovené podle směrnic ministerstva financí pro sestavení státního rozpočtu a finančních plánů.
(2)  Pro financování reprodukce základních prostředků pro ministerstva, ostatní ústřední orgány a krajské národní výbory (dále jen „ústřední investoři”) jsou podkladem schválené plány financování reprodukce základních prostředků.
(3)  Plán financování reprodukce základních prostředků ústředního investora je společný pro hospodářské, rozpočtové i zvláštní rozpočtové organizace. Náklady na reprodukci základních prostředků pro jiné než hospodářské, rozpočtové nebo zvláštní rozpočtové organizace (např. příspěvkové organizace, osvětová zařízení a peněžní ústavy) zařadí ústřední investoři do plánu financování reprodukce základních prostředků k výdajům rozpočtových organizací.
§ 3
Způsob financování reprodukce základních prostředků
(1)  Plánem financování reprodukce základních prostředků je v závislosti na způsobu financování určován:
a)  finanční limit jmenovité výstavby, jehož součástí jsou finanční limity:
1.  jmenovitých investic,
2.  průzkumných a projektových prací pro jmenovitou výstavbu,
3.  jiných investic pro jmenovitou výstavbu,
b)  finanční limit limitované výstavby, jehož součástí jsou finanční limity: 1. limitovaných investic,
2.  generálních oprav,
3.  průzkumných a projektových prací pro limitované investice a generální opravy,
4.  jiných investic pro limitovanou výstavbu.
(2)  Finanční limit jmenovaných investic zahrnuje objem investic schvalovaných jmenovitě vládou. Finanční limit limitovaných investic zahrnuje