Input:

R 6/1964; Řízení před soudem. Zbavení svéprávnosti Garance

č. 6/1964 Sb. rozh.
V řízení o zbavení svépravnosti se musí soud zaměřit především na zjištění duševního stavu osoby, jíž se řízení bezprostředně týká, tj. zda tato osoba je skutečně stižena duševní poruchou a zda tato porucha dosahuje intenzity předpokládané v § 15 a 16 obč. zák. Jde tu o otázku skutkovou, při jejímž řešení musí soud ve smyslu § 285 a násl. o. s. ř. spolupracovat se znalci - lékaři, resp. s příslušnými zdravotními ústavy.
Dalším předpokladem zbavení svéprávnosti je zjištění, zda takto zatížená osoba je či není z tohoto důvodu schopna si své věci sama obstarávat. Při řešení této otázky vychází soud ze skutkových zjištění, učiněných na základě posudku znalců - lékařů v souvislosti s ostatními výsledky dokazování.
(Rozhodnutí Nejvyššího soudu z 21. října 1963, 5 Cz 67/63).
Býv. lidový soud civilní v Praze zbavil A. K., tehdy 73letého důchodce, částečně svéprávnosti pro duševní poruchu, a to po provedeném řízení, zahájeném dne 17. 6. 1958 k návrhu obv. prokuratury pro Prahu 6 a 5, v němž soud vyslechl účastníka a provedl důkaz slyšením znalců.
Krajský soud v Praze usnesení o zbavení svéprávnosti potvrdil, když v řízení o stížnosti dal znovu stěžovatele prohlédnout dvěma znalci z oboru psychiatrie.
Na základě tohoto pravomocného rozhodnutí o částečném zbavení svéprávnosti zavedl býv. lid. soud civilní v Praze nad nesvéprávným opatrovnictví, které po územní organizaci se vede u obvodního soudu pro Prahu 6. Opatrovníkem nesvéprávného byl původně k návrhu jeho manželky ustanoven J. H., později však byl z této funkce odvolán a novým opatrovníkem ustanoven veřejný pracovník OPM při ONV v Praze 6.
Dne 20. 12. 1960 podal opatrovník u opatrovnického soudu písemný návrh, aby zbavení svéprávnosti bylo zrušeno, a to vzhledem k výsledku vyšetření, které provedla psychiatrická klinika fak. nemocnice KÚNZ v Brně v době od 28. 11. do 14. 12. 1960, kdy jmenovaný byl na této klinice hospitalizován. Obvodní soud pro Prahu 6 dal opatrovance prohlédnout dvěma znalci a na základě jejich posudku a výslechu opatrovance návrh na zrušení zbavení svéprávnosti zamítl. Toto rozhodnutí nebylo opravným prostředkem napadeno.
Dne 1. 3. 1962 podal opatrovance nový návrh na zrušení zbavení svéprávnosti s odůvodněním, že se cítí duševně úplně zdráv. Ke své žádosti přiložil zprávu KÚNZ, fak. nemocnice v Olomouci ze dne 11. 1. 1962 a zprávu KÚNZ, fak. nemocnice v Brně ze dne 14. 12. 1960. S podáním tohoto návrhu projevil souhlas i opatrovník.
Obvodní soud pro Prahu 6 dal opatrovance znovu prohlédnout dvěma znalci a na základě jejich posudku a po slyšení opatrovance návrh na zrušení zbavení svéprávnosti znovu zamítl s tím, že opakování tohoto návrhu je nepřípustné před uplynutím lhůty dvou let.
Městský soud v Praze stížnosti opatrovance a jeho soudem ustanoveného zástupce nevyhověl.
Nejvyšší soud rozhodl ke stížnosti pro porušení zákona podané předsedou Nejvyššího soudu, že rozhodnutím obou soudů byl porušen zákon.
Odůvodnění:
Zbavení svéprávnosti sleduje ochranu osob stižených duševní poruchou i ochranu jejich majetkových práv. Je však nepochybně vážným zásahem do osobní i majetkové sféry občana, značným zásahem do jeho osobní svobody, a