Input:

6/1963 Sb., Vyhláška ministerstva financí a ministerstva zahraničního obchodu k zákonu o devizovém hospodářství, platné do 31.12.1970 Archiv

č. 6/1963 Sb., Vyhláška ministerstva financí a ministerstva zahraničního obchodu k zákonu o devizovém hospodářství, platné do 31.12.1970
VYHLÁŠKA
ministerstva financí a ministerstva zahraničního obchodu
ze dne 2. ledna 1963
k zákonu o devizovém hospodářství
Ministerstvo financí a ministerstvo zahraničního obchodu v dohodě s ministerstvem dopravy a spojů a po projednání s ostatními zúčastněnými ministerstvy stanoví podle § 7a odst. 1 a 2 zákona č. 107/1953 Sb., o devizovém hospodářství, ve znění zákona č. 64/1958 Sb. (dále jen „zákon”):
§ 1
Výjimky ze zákazu vývozu a dovozu československých peněz
(1)  Devizoví tuzemci, kteří cestují do ciziny na cestovní pas nebo jiný obdobný doklad, nikoliv však na vystěhovalecký pas, smějí, nejde-li o případy uvedené v odstavci 2, vyvést na osobu nejvýše 300 Kčs, dají-li si potvrdit vývoz těchto peněz celnicí.1) Těchto peněz nesmí být v cizině použito a osoby, které je vyvezly, jsou povinny při návratu celnici prokázat, že je dovážejí zpět.1)
(2)  Devizoví tuzemci, kteří pracují v cizině a devizoví cizozemci, kteří pracují v tuzemsku, smějí vyvážet v pohraničním styku nejvýše 10 Kčs na osobu s podmínkou, že těchto peněz v cizině nepoužijí a dovezou je zpět.
(3)  K sběratelským nebo památkovým účelům je možno vyvážet československé peníze vzaté z oběhu a platné československé mince jen s povolením Státní banky československé (dále jen „Státní banka”).
§ 2
Vývoz a dovoz platebních dokumentů znějících na československou měnu
Bez povolení ministerstva financí (§ 2 odst. 3 zákona) smějí:
a)  devizoví cizozemci v cestovním styku dovážet a vyvážet platební dokumenty (šeky, směnky, poukázky, pověřovací listy a jiné platební příkazy) znějící na československé koruny a vystavené v cizině na Státní banku,
b)  devizoví tuzemci a cizozemci v cestovním styku dovážet a vyvážet platební dokumenty znějící na československé koruny a vystavené Státní bankou na peněžní ústavy v cizině, s nimiž je ve styku (dále jen „zahraniční korespondenti”),
c)  československé podniky zahraničního obchodu vyvážet a dovážet platební dokumenty znějící na československé koruny, týkají-li se jejich obchodů.
§ 3
Vývoz cizozemských peněz a platebních dokumentů znějících na cizí měnu
(1)  Bez povolení ministerstva financí [§ 2 odst. 4 písm. a) zákona] smějí:
a)  devizoví cizozemci v cestovním styku vyvézt:
aa)  cizozemské peníze a platební dokumenty znějící na cizí měnu, prokáží-li potvrzením celnice, ne starším než 3 měsíce, že je dovezli,
bb)  platební dokumenty vydané v cizině a znějící na jméno cestujícího a na cizí měnu,
b)  devizoví tuzemci a cizozemci v cestovním styku vyvézt:
aa)  cizozemské peníze, prokáží-li potvrzením Státní banky, ne starším než 3 měsíce, že jim je vydala,
bb)  platební dokumenty znějící na jméno cestujícího a na cizí měnu a vystavené Státní bankou na její zahraniční korespondenty.
(2)  Šeky a akreditivy, znějící na jméno a na cizí měnu je dovoleno vyvážet bez povolení ministerstva financí [§ 2 odst. 4 písm. a) zákona], byly-li vystaveny Státní bankou na její zahraniční korespondenty a nejsou-li opatřeny rubopisem.