Input:

č. 6/1961 Sb. rozh., Garance

č. 6/1961 Sb. rozh.
Věci zahájené podáním žaloby u soudu před zavedením rozhodčího řízení v závodě lze u soudu projednat.
Kterým dnem je třeba pokládat rozhodčí řízení za zavedené ve smyslu ustanovení § 405 odst. 2 písm. b) o. s. ř.
(Rozhodnutí krajského soudu v Praze z 15. září 1960, 7 Co 175/60).
Lidový soud v Mnichově Hradišti odmítl žalobu zaměstnance na určení trvání pracovního poměru, podanou dne 29. února 1960, když zjistil, že v závodě, v němž žalobce pracoval, bylo zavedeno s účinností od 1. března 1960 rozhodčí řízení podle § 4 vyhl. ÚRO č. 184/1959 Ú. l. V odůvodnění uvedl, že pro souzený případ přichází v úvahu ustanovení § 405 a) odst. 2 o. s. ř. U sporů zahájených a dosud pravomocně neskončených přichází postup podle vyhlášky ÚRO č. 184/1959 Ú. l. v tom okamžiku, jakmile překážka odpadla. Jiný výklad byl by v protikladu s účelem vyhlášky, zejména v rozporu se snahou co nejvíce upevnit soudružskou spolupráci pracovních kolektivů. I když k zahájení řízení došlo před soudem v době, kdy nebyly ještě splněny podmínky pro rozhodčí řízení, pak nelze postupovat jinak, než žalobu odmítnout s tím, že po právní moci bude postoupena závodnímu výboru ROH k zahájení rozhodčího řízení podle § 4 cit. vyhlášky.
Krajský soud v Praze rozhodnutí soudu první stolice zrušil a věc mu vrátil k dalšímu jednání a rozhodnutí.
Z odůvodnění:
Občanský soudní řád v ustanovení § 405 a), jakož i vyhláška ÚRO č. 184/1959 Ú. l., kterou se vydávají směrnice pro rozhodování pracovních sporů v závodech, vycházejí z toho, že rozhodčí řízení bude postupně v závodech a na pracovištích zaváděno. Z toho důvodu stanoví také výjimku ze zásady uvedené v odst. 1 § 405 a) o. s. ř., stanoví-li, že ustanovení tohoto odstavce neplatí, nebylo-li dosud rozhodnutím krajské odborové rady zavedeno v závodě rozhodčí řízení, v kterémžto případě, jak vyplývá z § 2 odst. 2 cit. vyhlášky, lze pracovní spor u soudu projednat. Stanoví-li § 405 a) o. s. ř., jakož i § 2 odst. 2 cit. vyhlášky, že bez provedení rozhodčího řízení lze projednat pracovní spor u soudu, nebylo-li dosud rozhodnutím krajské odborové rady zavedeno v závodě rozhodčí řízení, může tu být míněn stav, který je v době uplatnění nároku, tedy v době zahájení řízení. Není-li v této době rozhodčí řízení zavedeno, nebrání podle uvedených ustanovení nic tomu, aby byl spor, o který jde, projednán. Ustanovení § 405 a) o. s. ř. a § 2 odst. 2 cit.