Input:

R 6/1960 (tr.); Důkaz. Manko. Přečin proti socialistickému soužití. Recidiva. Trest. Výtržnictví Garance

č. 6/1960 Sb. rozh. tr.
V případě, že obviněný byl již dříve odsouzen, je nejen pro posouzení otázky trestu, ale i pro posouzení, zda se dopustil trestného činu výtržnictví podle § 188 b) tr. zák., nutno zhodnotit závažnost předchozích odsouzení.
Trestného činu výtržnictví podle § 188 b) tr. zák. se dopouštějí především nepřátelské a protispolečenské živly, u nichž zjevná neúcta ke společnosti se projevuje výtržnostmi a hrubými neslušnostmi nebo i jinak, zejména jejich záporným postojem k práci, k pracujícím, k jejich společenským organizacím, k budovatelskému úsilí pracujících, k veřejnému životu. Právě tímto zaměřením, z něhož pak i výtržnické jednání pramení, se liší trestný čin výtržnictví od jiných trestných činů, např. podle § 187 odst. 1 tr. zák. a přestupků podle § 127 či § 85 odst. 2 písm. b) tr. zák. spr. Proto nelze bez dalšího z pouhého zjištění o vnějším průběhu neslušného nebo výtržnického jednání spolehlivě usoudit, že výtržnické jednání svědčí o zjevné neúctě pachatele vůči společnosti a že právě tímto jednáním měla být tato neúcta projevena.
(Rozhodnutí Nejvyššího soudu z 18. září 1959, 5 Tz 53/1959.)
Obžalovaný v noci na 16. 3. 1958 ve vinárně Radniční sklípek v Novém Jičíně, pak i na Leninově náměstí v Novém Jičíně a na okresním oddělení veřejné bezpečnosti, kam byl pak předveden, v přítomnosti více lidí se vulgárně vyjadřoval o své nevěrné manželce, nadával a vyhrožoval jí i jinými občanům, ohrožoval je dřevěnou laťkou, zakročujícího orgána VB uchopil za klopy kabátu, cloumal jím a urážlivě se vyjádřil o přítomných bezpečnostních orgánech.
Lidový soud v Novém Jičíně uznal obžalovaného vinným trestnými činy výtržnictví podle § 188 b) tr. zák., násilí na veřejném činiteli podle § 177 odst. 1 písm. b) tr. zák. a urážky veřejného činitele podle § 180 tr. zák. a odsoudil ho k nepodmíněnému trestu odnětí svobody na tři roky se ztrátou čestných práv občanských na tři roky po odpykání trestu. Tento rozsudek nabyl právní moci.
Nejvyšší soud ke stížnosti pro porušení zákona podané generálním prokurátorem zrušil rozsudek lidového soudu ve výroku o vině trestným činem výtržnictví podle § 188 b) tr. zák. a ve výroku o trestu a tomuto soudu nařídil, aby v rozsahu zrušení věc znovu projednal a rozhodl.
Z odůvodnění:
Generální prokurátor ve stížnosti pro porušení zákona vytýká, že byl zákon porušen v ustanovení § 2 odst. 7 tr. ř. a § 188 b) tr. zák., pokud byl obžalovaný uznán vinným též trestným činem výtržnictví podle § 188 b) tr. zák., jakož i v ustanovení § 2 odst. 7 tr. ř. a § 17 odst. 1 písm. b) tr. zák. a § 19 odst. 1 tr. zák., pokud byl obžalovanému uložen příliš přísný trest, který je v očividném nepoměru ke stupni nebezpečnosti činu pro společnost.
Stížnost pro porušení zákona je důvodná.
Lidový soud správně zjistil, že mezi obviněným a jeho manželkou docházelo v poslední době k častým hádkám a výstupům. Tyto nesváry vyvrcholily, když obviněný v noci na 16. 3. 1958 po svém příjezdu z Přerova nezastihl svou manželku doma a našel ji opět v místní vinárně Radniční sklípek, jak se baví s cizími muži. Obviněný se rozčilil a počal své manželce před přítomnými hosty