Input:

č. 6/1959 Sb. rozh., Garance

č. 6/1959 Sb. rozh.
Při vyměřování starobního důchodu se přihlíží i k výdělku, který měl pracující důchodce (§ 8 zák. č. 55/1956 Sb.).
(Rozhodnutí Nejvyššího soudu z 12. září 1958, Cz 152/58.)
Navrhovatel byl jako vrchní četnický strážmistr dán do pense dnem 1. 2. 1948 a pensi pobíral do 30. 11. 1953, kdy mu byla odňata, ježto se jeho zdravotní stav zlepšil. Jako pensista nastoupil od 12. 3. 1951 zaměstnání jako kancelářská síla a je zaměstnán dosud.
Dne 26. 1. 1957, kdy dovršil 60 let věku, uplatnil nárok na starobní důchod. Rozhodnutím Státního úřadu sociálního zabezpečení byl mu přiznán starobní důchod ve výši jedné třetiny v částce 250 Kčs měsíčně při započtení 37 služebních let a z průměrného ročního výdělku 14.460 Kčs, který byl vypočítán za léta 1952–1956. Přitom bylo přihlíženo i k výdělku, který měl navrhovatel v době od 1. 1. 1952 do 30. 11. 1953 jako pracující důchodce.
Navrhovatel se domáhal v opravném prostředku proti uvedenému rozhodnutí, aby mu nebyl výdělek za tuto dobu počítán do vyměřovacího základu, nýbrž, aby byl vzat za základ pro výpočet průměrného ročního výdělku jen výdělek z let 1954–1956 a aby doba pobírání důchodu nebyla důvodem rozmělnění tohoto výdělku.
Lidový soud v Uh. Hradišti navrhovateli vyhověl.
Krajský soud v Uh. Hradišti tento rozsudek potvrdil s tou změnou, že se odpůrci ukládá, aby navrhovateli přiznal důchod s přihlédnutím k výdělkům za dobu od 1. 12. 1953 do 31. 12. 1956.
Nejvyšší soud ke stížnosti pro porušení zákona podané generálním prokurátorem vyslovil, že rozhodnutím krajského soudu byl porušen zákon.
Odůvodnění:
Důchody se podle § 8 zák. č. 55/1956 Sb. vyměřují z průměrného ročního výdělku. Ten se vypočítává z hrubých výdělků za posledních 10 kalendářních let před vznikem nároku na důchod, nebo za posledních 5 let, jestliže to je pro zaměstnance výhodnější. Podle ustanovení § 5 vyhl. č. 2/1957 Ú. 1. do doby, z níž se vypočítává průměrný roční výdělek, se zahrnují také období, v nichž zaměstnanec neměl žádný výdělek. Nezahrnují se však do ní náhradní doby, dále doby, po které zaměstnanec pobíral invalidní důchod, a