Input:

6/1957 Sb., Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o hospodářských stavebních smlouvách, platné do 31.12.1958 Archiv

č. 6/1957 Sb., Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o hospodářských stavebních smlouvách, platné do 31.12.1958
[zrušeno č. 69/1958 Sb.]
ZÁKONNÉ OPATŘENÍ
předsednictva Národního shromáždění
ze dne 14. února 1957
o hospodářských stavebních smlouvách.
Předsednictvo Národního shromáždění republiky Československé usneslo se podle § 66 ústavy na tomto zákonném opatření:
ČÁST PRVNÍ
Úvodní ustanovení
§ 1
Tímto zákonným opatřením se upravuje smluvní zabezpečování stavebních a montážních prací prováděných dodavatelským způsobem na stavbách, jejichž investory jsou organisace socialistického sektoru, s výjimkou jednotných zemědělských družstev.
§ 2
(1) Ustanovení tohoto zákonného opatření se vztahují na stavby zahrnuté do státního plánu investiční výstavby.
(2) Pro stavby nezahrnuté do státního plánu.
ČÁST DRUHÁ
Hospodářské stavební smlouvy
§ 3
(1) Investor uzavírá v souladu se státním plánem rozvoje národního hospodářství generální smlouvy a roční smlouvy na podkladě schváleného úvodního projektu a rozpočtu k němu; při jednostupňové dokumentaci uzavírá tyto smlouvy na podkladě této dokumentace.
(2) Generální smlouva se uzavírá na celý objem prací, které mají být provedeny v různých po sobě jdoucích kalendářních letech.
(3) Roční smlouva se uzavírá na objemy prací, které mají být provedeny v témže kalendářním roce. O stavbě, která má být v témže kalendářním roce započata i dokončena, se uzavírá jen roční smlouva.
(4) Roční smlouva se uzavírá na objemy prací uvedené pro stavbu ve schváleném investičním plánu a podle potřeby se zpřesňuje v dodatku ke smlouvě při odevzdávání projektu s rozpočtem určujícím odbytovou cenu. V dodatku ke smlouvě se uvedou ceny podle sazeb rozpočtu určujícího odbytovou cenu, a je-li třeba, též zpřesněný objem prací.
(5) Přípravné práce (na př. bourání budov, kácení lesa, úprava terénu, zřizování příjezdních komunikací, vodovodů, elektrických přípojek) se mohou do uzavření roční smlouvy provádět podle zvláštní smlouvy o přípravných pracích za podmínek předepsaných pro financování a kontrolu staveb.
(6) Hlavní arbitr republiky Československé může vydat předpisy, jimiž upraví náležitosti smluv odchylně, než jak je uvedeno v §§ 5 a 6, po případě stanoví jiné formy hospodářských stavebních smluv.
§ 4
(1) Investor zadává stavební a montážní práce na jedné stavbě buď jednomu generálnímu dodavateli stavebních a montážních prací nebo všechny stavební práce jednomu dodavateli stavebních prací a všechny montážní práce dodavateli montážních prací.
(2) Generální dodavatel může použít k provedení jednotlivých prací poddodavatelů. Je však povinen zajišťovat, řídit, koordinovat a investorovi dodat všechny zadané práce a odpovídá mu za ně, ať je provedl sám nebo prostřednictvím poddodavatelů. Nezadal-li investor všechny stavební a montážní práce generálnímu dodavateli stavebních a montážních prací, vykonává sám jeho zajišťovací a koordinační úkoly, pokud se strany nedohodnou jinak.
§ 5
(1) Generální smlouva obsahuje:
a) názvy stran a jejich nadřízených orgánů,
b) bankovní spojení obou stran,
c) označení stavby, a je-li rozdělena na