Input:

6/1956 Sb., Rozpočtový zákon na rok 1956 Garance

č. 6/1956 Sb., Rozpočtový zákon na rok 1956
ROZPOČTOVÝ ZÁKON
na rok 1956
ze dne 10. února 1956.
Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
§ 1.
Cíle státního rozpočtu.
Finanční prostředky jsou stanoveny státním rozpočtem jako základním finančním plánem státu a jejich zdrojem je především socialistická výroba a budovatelské úsilí pracujícího lidu; slouží k hospodárnému splnění všech úkolů státního plánu rozvoje národního hospodářství, zejména k urychlení rozvoje výrobních sil především v těžkém průmyslu, k podstatnému vzestupu zemědělské výroby a rozvoje jednotných zemědělských družstev, k zavádění nové techniky do výroby a k podstatnému vzestupu produktivity práce a tím k trvalému zvyšování hmotné a kulturní úrovně pracujícího lidu a k podpoře úsilí o zachování míru.
§ 2.
Stanovení výše státního rozpočtu.
(1)  Celkové příjmy státního rozpočtu se stanoví částkou 90.304,165.000 Kčs, celkové výdaje částkou 89.886,912.000 Kčs, takže vyplývá přebytek 417,253.000 Kčs.
(2)  Ve státním rozpočtu jsou obsaženy rozpočty národních výborů, jejichž příjmy i výdaje činí 16.681,246.000 Kčs; kromě toho činí zůstatek rozpočtových prostředků národních výborů přecházejících do roku 1957 částku 441,800.000 Kčs.
(3)  Vláda stanoví k vyrovnání rozpočtů národních výborů procentní podíly na státních příjmech.
§ 3.
Hospodaření podle státního rozpočtu.
(1)  Výdaje (investiční i neinvestiční) mohou být uskutečňovány jen do výše částek stanovených ve státním rozpočtu.
(2)  Vláda může povolit uskutečnění nezbytného výdaje, nekrytého ve státním rozpočtu, je-li jeho úhrada zajištěna vyššími příjmy nebo odsunutím jiného, méně naléhavého výdaje.
§ 4.
Odpovědnost za hospodaření.
Vláda a každý její člen, vedoucí ostatních ústředních úřadů a rady národních výborů jsou odpovědni za to, že v oboru jejich působnosti budou při hospodaření všechny plánované úkoly splněny hospodárně, že budou zajišťovány a využívány reservy, jež vznikají v rozvíjejícím se hospodářství, že příjmových částek státního rozpočtu bude při nejmenším dosaženo a výdajové částky nebudou - s výjimkou případů přípustných podle tohoto zákona - překročeny.
§ 5.
Časové použití rozpočtových prostředků.
(1)  Rozpočtových prostředků může být použito pouze do konce roku 1956, a to jen k úhradě výdajů splatných do konce tohoto roku.
(2)  Úhrada výdajů, které mají a podle ustanovení tohoto zákona mohou zatěžovat rozpočtové prostředky na rok 1956, nesmí být odsunuta k tíži rozpočtových prostředků příštího roku.
(3)  Poukazovat peníze k úhradě závazků, jež vzniknou po 31. prosinci 1956, nebo tvořit jakýmkoliv jiným způsobem reservy z úspor na rozpočtových prostředcích není přípustno.
§ 6.
Zjišťování rozpočtových důsledků zákonných a jiných opatření.
U návrhů zákonů, zákonných opatření předsednictva Národního shromáždění, zákonů Slovenské národní rady, vládních nařízení, vládních usnesení, usnesení Sboru pověřenců, nařízeno Sboru pověřenců, nařízení ministrů, nařízení pověřenců, vyhlášek a u všech opatření ústředních úřadů, jakož i návrhů usnesení národních výborů a jejich rad musí být s největší odpovědností zváženy také jejich důsledky hospodářské a finanční. Důsledky těchto