Input:

č. 6/1955 Sb. rozh. obÄŤ., Garance

č. 6/1955 Sb. rozh. obÄŤ.
Soud může dát přivolení k výpovědi z jiného výpovědního důvodu, nežli toho, jehož se pronajimatel výslovně dovolával, jestliže skutkové okolnosti pronajimatelem tvrzené a soudem zjištěné zakládají tento jiný důvod. Nesmí to však učinit proti vůli pronajimatele a takovým způsobem, jímž by byla nájemci znemožněna obrana proti tomuto jinému výpovědnímu důvodu.
(Rozhodnutí nejvyššího soudu z 27. října 1954, Cz 255/54.)
Lidový soud v Lounech dal svolení k výpovědi z bytu, když dospěl k závěru, že jsou splněny všechny podmínky výpovědního důvodu podle § 1 písm. f) nař. č. 179/1950 Sb., o důležitých důvodech k výpovědi chráněných nájmů nebo k jejich zrušení bez výpovědi.
Krajský soud v Ústí n. Lab. rozhodnutí soudu prvé stolice potvrdil. Nepovažoval sice podmínky uvedeného výpovědního důvodu za splněné, poněvadž nejde o rodinný domek, rozhodnutí prvého soudu o přivolení k výpovědi však uznal za správné, ježto měl za to, že je dán t. zv. všeobecný výpovědní důvod podle § 4 cit. nařízení a skutečnosti tento důvod zakládající shledal v podstatě v tom, že pronajimatel je nucen vyklidit dosavadní byt, kterého používal jako bytu služebního.
Nejvyšší soud rozhodl ke stížnosti pro porušení zákona podané předsedou nejvyššího soudu, že rozsudkem krajského soudu byl porušen zákon, rozsudek ten zrušil a krajskému soudu uložil, aby o věci dále jednal a znovu rozhodl.
Z odůvodnění:
V řízení v prvé i druhé stolici šlo v podstatě jen o to, je-li dán výpovědní důvod podle § 1 písm. f) nař. č. 179/1950 Sb. a jak rozsudek soudu prvé stolice, který dal přivolení k výpovědi z tohoto důvodu, tak i odvolání vypovídaného se soustředily na to, zda domek, v němž je vypovídaný byt, je domkem rodinným či nikoli. Také vypovídající jako odpůrci odvolatele se zabývali ve své odvolací odpovědi věcí téměř výhradně s hlediska tohoto výpovědního důvodu a pouze k podpoře svého stanoviska upozornili na situaci, v níž by se ocitli, kdyby se musili vystěhovat z dosavadního služebního bytu, a nemohli se nastěhovat do