Input:

6/1945 Sb., Vládní nařízení o některých opatřeních v zásobování obyvatelstva potravinami, platné do 31.7.1947 Archiv

č. 6/1945 Sb., Vládní nařízení o některých opatřeních v zásobování obyvatelstva potravinami, platné do 31.7.1947
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 17. května 1945
o některých opatřeních v zásobování obyvatelstva potravinami.
Se souhlasem presidenta republiky Československé nařizuje vláda podle § 138, odst. 1. zákona ze dne 13. května 1936, č. 131 Sb., o obraně státu :
§ 1.
(1)  Jakékoliv výhody, které měli příslušníci německé národnosti (t. zv. říšskoněmečtí občané) v zásobování potravinami a při nákupu potravin, se s okamžitou účinností ruší.
(2)  Za příslušníka německé národnosti ve smyslu tohoto nařízení se považuje každý, kdo byl ve III. lístku pro domácnost zapsán jako Němec, t. j. označen písmenem „D”.
(3)  Až na další dostanou příslušníci německé národnosti (odstavec 2) dávky potravin, jaké měli židé; nemohou se státi též samozásobiteli potravinami, a pokud již jsou samozásobiteli, stávají se po ukončení dosavadní samozásobovací doby obyčejnými spotřebiteli.
(4)  Příslušníci německé národnosti jsou povinni vrátit lístky na potraviny, jim vydané pro 75. přídělové období, obci, která jim je pro zbytek přídělového období vymění za lístky na potraviny s předtiskem „JUDE”.
(5)  Příslušníci německé národnosti protinacistického smýšlení, kteří prokáží, že zůstali Československé republice věrni, a že se aktivně zúčastnili boje za její osvobození, mohou žádati, aby se na ně ustanovení odstavců 3 a 4 nevztahovala. O jejich žádosti rozhoduje s konečnou platností okresní národní výbor po dobrozdání