592/1992 Sb., Zákon České národní rady o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění účinném k 1.1.2018

592/1992 Sb.  Zákon České národní rady o pojistném na veře…

 

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Do not fill this:

  • A
  • A
č. 592/1992 Sb.
ZÁKON
České národní rady
ze dne 20. listopadu 1992
o pojistném na veřejné zdravotní pojištění
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
10/1993 Sb.
(k 1.1.1993)
mění, doplňuje
15/1993 Sb.
(k 1.1.1993)
mění, doplňuje
161/1993 Sb.
(k 1.7.1993)
mění, doplňuje
ÚZ 296/1993 Sb.
 
 
324/1993 Sb.
(k 1.1.1994)
mění, doplňuje
42/1994 Sb.
(k 21.3.1994)
doplňuje
241/1994 Sb.
(k 1.1.1995)
mění
59/1995 Sb.
(k 1.5.1995)
mění, doplňuje
149/1996 Sb.
(k 1.7.1996)
mění, doplňuje
ÚZ 217/1996 Sb.
 
 
48/1997 Sb.
(k 1.4.1997)
mění, doplňuje
127/1998 Sb.
(k 30.6.1998)
mění
29/2000 Sb.
(k 1.7.2000)
mění
118/2000 Sb.
(k 1.7.2000)
mění, v § 3 doplňuje odst. 11
258/2000 Sb.
(k 1.1.2001)
mění § 7 odst. 2
492/2000 Sb.
(k 1.1.2001)
mění § 3 odst. 2 písm. c) bod 6, § 3a odst. 1, § 24 odst. 1 a 2
138/2001 Sb.
(k 1.7.2001)
mění, v § 3c též doplňuje odst. 2, § 15 odst. 2, § 23 a doplňuje nový odst. 2, § 26, § 26 c)
49/2002 Sb.
(k 8.2.2002)
mění, v § 23 vkládá nový odst. 2
176/2002 Sb.
(k 1.7.2002)
mění, § 3b, § 15 odst. 3, v § 18 vkládá nový odst. 5, nový § 26d, vkládá novou větu v § 27 odst. 1
309/2002 Sb.
(k 1.1.2015)
před nabytím účinnosti byl zákon zrušen
424/2003 Sb.
(k 1.1.2004)
doplňuje odst. 13 a 14 v § 3
437/2003 Sb.
(k 1.1.2004)
mění § 3a odst. 1
455/2003 Sb.
(k 1.1.2004)
mění § 3a odst. 1, 2 a 3
53/2004 Sb.
(k 1.4.2004)
vkládá § 27a
438/2004 Sb.
(k 1.8.2004)
mění § 3, 3a a § 13
10 novelizačních bodů
438/2004 Sb.
(k 1.1.2005)
mění, viz čl. V body 11 až 21 a čl. VI novely,
11 novelizačních bodů a přechodná ustanovení
123/2005 Sb.
(k 30.3.2005)
mění § 3, kde vkládá odst. 7
381/2005 Sb.
(k 1.1.2006)
v § 23 odst. 6 doplňuje písm. f)
413/2005 Sb.
(k 1.1.2006)
v § 23 odst. 6 vkládá nové písm. c), v § 27 odst. 1 nahrazuje slovo
545/2005 Sb.
(k 1.1.2006)
v § 3 odst. 5 písm. b) nahrazuje slova, v § 3 odst. 13 vkládá větu, nové přechodné ustanovení
62/2006 Sb.
(k 8.3.2006)
mění § 17
117/2006 Sb.
(k 1.4.2006)
mění v § 3a odst. 2, § 3b, § 3c a § 14 odst. 3
189/2006 Sb.
(k 1.1.2009)
mění § 3a odst. 1 a odst. 4 písm. b)
189/2006 Sb.
(k 1.1.2007)
v § 18 odst. 1 a 2 nahrazuje čísla, nové přechodné ustanovení
214/2006 Sb.
(k 1.8.2006)
vkládá v § 23 odst. 6 písm. h), v § 24 odst. 4 a 5 a v § 28 větu
264/2006 Sb.
(k 1.1.2007)
v § 3 mění odst. 1, 2 a 3
261/2007 Sb.
(k 1.1.2008)
mění § 3, § 3a, § 3c, § 14 odst. 2, § 16, § 24 odst. 2; vkládá nový § 26e; nová přechodná ustanovení
296/2007 Sb.
(k 1.1.2008)
mění v § 23 odst. 3 a odst. 6 písm. b)
306/2008 Sb.
(k 1.1.2010)
mění v § 3 odst. 2 písm. f) a odst. 7
227/2009 Sb.
(k 1.7.2010)
mění § 24 odst. 1, § 25 odst. 1 a § 27a
281/2009 Sb.
(k 1.1.2011)
ruší v § 22 odst. 5 a mění § 23 odst.1
285/2009 Sb.
(k 1.1.2010)
mění § 5 odst. 2 a § 17
362/2009 Sb.
(k 1.1.2010)
mění § 3 odst. 15, § 3a odst. 2 a 5, § 3c
73/2011 Sb.
(k 1.4.2011)
mění § 3 odst. 12 a § 25a odst. 2
138/2011 Sb.
(k 1.8.2011)
mění v § 8 odst. 3 a 5
298/2011 Sb.
(k 1.12.2011)
mění § 8 odst. 4, § 12 odst. 1, § 14 odst. 1, § 16, odst. 1 a 2, § 20 odst. 3, § 21, § 21a, § 26 odst. 2, § 27; nová přechodná ustanovení
329/2011 Sb.
(k 1.1.2012)
mění § 3 odst. 8 písm. a)
369/2011 Sb.
(k 1.4.2012)
mění § 12 odst. 2, § 20 odst. 1, § 21a
458/2011 Sb.
(k 1.1.2015)
změna neprovedena - před nabytím účinnosti byla novelizační ustanovení zrušena
458/2011 Sb.
(k 1.1.2014)
ve znění zák. č. 344/2013 Sb.
mění název zákona a § 12 odst. 2
401/2012 Sb.
(k 1.1.2013)
mění § 3 odst. 3
401/2012 Sb.
(k 1.1.2015)
změna neprovedena - před nabytím účinnosti byla novelizační ustanovení zrušena
500/2012 Sb.
(k 1.1.2013)
mění § 3a odst. 2, § 8 odst. 2, § 14 odst. 2; vkládá nový § 3d
500/2012 Sb.
(k 1.1.2015)
změna neprovedena - před nabytím účinnosti byla novelizační ustanovení zrušena
11/2013 Sb.
(k 1.1.2013)
mění § 3 odst. 1
342/2013 Sb.
(k 1.11.2013)
mění § 3c odst. 1
344/2013 Sb.
(k 1.1.2014)
mění § 3, § 3a, § 5 odst. 3, § 20 odst. 1, § 24, § 27 odst. 1, § 27a odst. 1
109/2014 Sb.
(k 1.7.2014)
mění § 3c odst. 1
250/2014 Sb.
(k 1.1.2015)
mění § 22a
267/2014 Sb.
(k 1.1.2015)
mění § 1, § 3, § 3a, § 14 odst. 2, § 20 odst. 1; ruší § 3d
200/2015 Sb.
(k 1.9.2015)
mění § 3 odst. 1
145/2017 Sb.
(k 6.6.2017)
mění § 27 a § 27a; vkládá nový § 27b; nová přechodná ustanovení (body 1, 4 a 5 nabývají účinnosti 18.11.2017)
145/2017 Sb.
(k 1.1.2018)
mění § 1, § 3 odst. 1, § 20, § 21, § 21a a přílohu č. 1; vkládá § 20a až 20c, § 21b až 21f a přílohu č. 2
183/2017 Sb.
(k 1.1.2018)
mění § 21d a § 21e
Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:
Oddíl I
§ 1
Předmět zákona
Tento zákon upravuje výši pojistného na veřejné zdravotní pojištění (dále jen „pojistné“), penále, způsob jejich placení, kontrolu, vedení centrálního registru pojištěnců, přerozdělování pojistného a zřízení zvláštního účtu veřejného zdravotního pojištění.
ČÁST PRVNÍ
POJISTNÉ
§ 2
Výše pojistného
(1) Výše pojistného činí 13,5 % z vyměřovacího základu za rozhodné období.
(2) Výši pojistného je jeho plátce povinen si sám vypočítat. Pojistné se zaokrouhluje na celé koruny směrem nahoru.
Vyměřovací základ
§ 3
(1) Vyměřovacím základem zaměstnance2) je úhrn příjmů ze závislé činnosti, s výjimkou náhrad výdajů poskytovaných procentem z platové základny představitelům státní moci a některých státních orgánů a soudcům55) , které jsou nebo by byly, pokud by podléhaly zdanění v České republice, předmětem daně z příjmů fyzických osob podle zákona o daních z příjmů3) a nejsou od této daně osvobozeny
Dokument je součástí modulu Zákony.
 +420 222 539 333  fulsoft@dashofer.cz
 
 Nahoru