Input:

59/2019 Sb.m.s., Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje změna přílohy I Protokolu o omezování acidifikace, eutrofizace a přízemního ozónu k Úmluvě o dálkovém znečišťování ovzduší přecházejícím hranice států Garance

č. 59/2019 Sb. m. s.
SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí
Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 4. května 2012 byla v Ženevě přijata změna přílohy I Protokolu o omezování acidifikace, eutrofizace a přízemního ozónu k Úmluvě o dálkovém znečišťování ovzduší přecházejícím hranice států1) .
Se změnou Protokolu vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky podepsal listinu o přijetí změny Protokolu.
Změna Protokolu vstoupila v platnost na základě článku 13 odst. 4 Protokolu dne 5. června 2013 a tímto dnem vstoupila v platnost i pro Českou republiku.
Anglické znění změny Protokolu a její překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.

  
PŘEKLAD

ECE/EB.AIR/111/Add.l
Rozhodnutí 2012/1
Změna přílohy I Protokolu o omezování addifikace, eutrofízace a přízemního ozonu z roku 1999
Smluvní strany Protokolu o omezováni acidifikace, eutrofizace a přízemního ozonu z roku 1999, které se sešly na třicátém zasedání výkonného orgánu,
se rozhodly změnit přílohu I Protokolu o omezování acidifikace, eutrofizace a přízemního ozonu z roku 1999 (Goteborského protokolu) k Úmluvě o dálkovém znečišťování ovzduší přecházejícím hranice států následovně:
Článek 1
Změna přílohy I

1. V odstavci 1:
(a) Slova „Příručkou metodik a kritérií pro mapování kritických zátěží/úrovní a geografických oblastí, kde jsou překračovány“ se nahrazují slovy „Příručkou metodik a kritérií pro modelování a mapování kritických zátěží a úrovní a účinků, rizik a trendů znečišťování ovzduší“;
(b) Slova „tyto jevy v úvahu neberou“ na konci čtvrté věty se nahrazují slovy „jsou takové zátěže, které — z dlouhodobého hlediska — nemají nepříznivé účinky na strukturu a funkce ekosystémů“;
(c) Na konec páté váty se doplňují slova „, jako je příjem vegetací“;
(d) Za slova „smluvními stranami“ v poslední větě se doplňují slova „a schválené výkonným orgánem“; a
(e) Slova „emisních stropů“ v poslední větě se nahrazují slovy „závazků snížení emisí“.
2. Odstavec 2 se nahrazuje následujícím textem:
2. V Kanadě se kritické zátěže kyselé depozice a geografické oblasti, kde jsou překračovány, stanovují a mapují pro jezera a lesní ekosystémy vyšších poloh za použití vědeckých metodik a kritérií podobných metodikám a kritériím uvedeným v Příručce metodik a kritérií pro modelování a mapování kritických zátěží a úrovní a účinku, rizik a trendů znečišťování ovzduší, vypracované na základě úmluvy. Hodnoty kritické zátěže pro celkovou síru a dusík a hodnoty jejich překračování byly zmapovány v celé Kanadě (jižně od 60° severní šířky) a jsou vyjádřeny v ekvivalentech kyselosti na hektar za rok (ekv./ha/rok) (Vědecké posouzení kyselé depozice v Kanadě, 2004; Kanadská rada ministrů životního prostředí, 2008).
Provincie Alberta rovněž upravila klasifikační systémy obecné kritické zátěže používané pro půdy v Evropě z hlediska potenciální acidity, pro definici půd jako vysoce citlivých, středně citlivých a necitlivých na kyselou depozici. Pro každou skupinu půd jsou definovány kritické a cílové zátěže a zátěže