59/2017 Sb., Zákon o použití peněžních prostředků z majetkových trestních sankcí uložených v trestním řízení a o změně některých zákonů

59/2017 Sb.  Zákon o použití peněžních prostředků z majetk…

 

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Do not fill this:

  • A
  • A
č. 59/2017 Sb.
ZÁKON
ze dne 19. ledna 2017
o použití peněžních prostředků z majetkových trestních sankcí uložených v trestním řízení a o změně některých zákonů
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
POUŽITÍ PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ Z MAJETKOVÝCH TRESTNÍCH SANKCÍ
§ 1
Předmět úpravy
Tento zákon upravuje způsob nakládání s peněžními prostředky z majetkových trestních sankcí uložených v trestním řízení.
§ 2
Vymezení pojmů
(1) Majetkovou trestní sankcí se pro účely tohoto zákona rozumí sankce uložená podle trestního zákona v trestním řízení o trestném činu, kterým pachatel způsobil majetkovou škodu nebo nemajetkovou újmu anebo jím získal bezdůvodné obohacení, s výjimkou sankce uložené rozhodnutím cizího státu, které bylo na území České republiky uznáno, za
Dokument je součástí modulu Zákony.
 +420 222 539 333  fulsoft@dashofer.cz
 
 Nahoru