59/2017 Sb.m.s., Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Memoranda o porozumění o implementaci Finančního mechanismu EHP na období 2014 - 2021 mezi Islandskou republikou, Lichtenštejnským knížectvím, Norským královstvím a Českou republikou

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
  • A
  • A
č. 59/2017 Sb. m. s.
SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí
Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 4. září 2017 bylo v Praze jménem České republiky podepsáno Memorandum o porozumění o implementaci Finančního mechanismu EHP na období 2014 - 2021 mezi Islandskou republikou, Lichtenštejnským knížectvím, Norským královstvím a Českou republikou.
Memorandum vstoupilo v platnost na základě svého článku 12 dne 5. září 2017 a tímto dnem vstoupilo v platnost i pro Českou republiku.
Anglické znění Memoranda a jeho překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.

  
PŘEKLAD
MEMORANDUM O POROZUMĚNÍ
O IMPLEMENTACI FINANČNÍHO MECHANISMU EHP
NA OBDOBÍ 2014-2021
mezi
ISLANDEM,
LICHTENŠTEJNSKÝM KNÍŽECTVÍM,
NORSKÝM KRÁLOVSTVÍM
(dále jen „donorské státy“)
a
ČESKOU REPUBLIKOU
(dále jen „přijímající stát“)
dále společně označované jako „Strany“,

VZHLEDEM K TOMU, že Protokol 38c k Dohodě o EHP, začleněný do Dohody o EHP prostřednictvím Dohody mezi Evropskou unií. Islandem, Lichtenštejnským knížectvím a Norským královstvím o Finančním mechanismu EHP na období 2014-2021, zřizuje finanční mechanismus (dále jen „Finanční mechanismus EHP na období 2014-2021“), jehož prostřednictvím budou donorské státy přispívat ke snižování hospodářských a sociálních rozdílů v Evropském hospodářském prostoru;
VZHLEDEM K TOMU, že cílem Finančního mechanismu EHP na období 2014-2021 je posilovat vztahy mezi donorskými státy a přijímajícím státem ke vzájemnému prospěchu jejich obyvatel;
VZHLEDEM K TOMU, že rozhodnutím Stálého výboru státu ESVO č. 2/2016/SC z 2. června 2016 donorské státy udělily Výboru pro finanční mechanismy, založeném rozhodnutím Stálého výboru č. 4/2004/SC z 3. června 2004, mandát k řízení Finančního mechanismu EHP na období 2014-2021;
VZHLEDEM K TOMU, že posílení spolupráce mezi donorskými státy a přijímajícím státem přispěje k zajištění stabilní, mírové a prosperující Evropy založené na řádné správě věcí veřejných, demokratických institucích, právním řádu, dodržování lidských práv a udržitelném rozvoji;
VZHLEDEM K TOMU, že Strany souhlasí se zřízením rámce pro spolupráci, aby zajistily účinné provádění Finančního mechanismu EHP na období 2014-2021;
SE DOHODLY na následujícím:
  
Článek 1
Cíle
1. Celkovými cíli Finančního mechanismu EHP na období 2014-2021 je přispět ke snížení hospodářských a sociálních rozdílů v Evropském hospodářském prostoru a k posílení bilaterálních vztahů mezi donorskými státy a přijímajícími státy prostřednictvím finančních příspěvků v prioritních odvětvích uvedených v odstavci 2. V souladu s tím budou Strany tohoto Memoranda o porozumění usilovat vybrat k financování programy, které přispějí k dosažení těchto cílů.
2. Finanční příspěvky budou k dispozici v následujících prioritních odvětvích:
a) Inovace, výzkum, vzdělávání a konkurenceschopnost;
b) Sociální začleňování, zaměstnanost mladých lidí a snižování chudoby;
c) Životní prostředí, energetika, změna klimatu a nízkouhlíkové hospodářství;
d) Kultura, občanská společnost, řádná správa věcí veřejných a základní práva a svobody; a
e) Spravedlnost a vnitřní věci.

  
Článek 2
Právní rámec
Toto Memorandum o porozumění bude interpretováno společně s následujícími dokumenty, které spolu s tímto Memorandem o porozumění tvoří právní
 
 Nahoru