59/1975 Sb., Zásady řízení a provádění účelové vědecké aspirantury, schválené usnesením vlády Československé socialistické republiky ze dne 19. května 1975 č. 150, platné do 30.9.1977

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A
č. 59/1975 Sb.
[zrušeno č. 39/1977 Sb.]
ZÁSADY
řízení a provádění účelové vědecké aspirantury, schválené usnesením vlády Československé socialistické republiky
ze dne 19. května 1975 č. 150
K zavedení účelové vědecké aspirantury jako další formy organizované výchovy nových vědeckých pracovníků se vydávají tyto zásady:
I. Základní ustanovení
1. Účelová vědecká aspirantura (dále jen „účelová aspirantura“) se zavádí počínaje 1. říjnem 1975 jako jedna za základních forem, v nichž se organizuje výchova nových vědeckých pracovníků.
2. Cílem účelové aspirantury je
a) příprava vědecky kvalifikovaných odborníků schopných využívat a rozvíjet výsledky vědy a výzkumu v oborech tradičních i nově se rozvíjejících pro organizace, které nejsou školícími pracovišti pro výchovu nových vědeckých pracovníků v daném oboru;
b) napomáhat k upevnění vztahů mezi výzkumem, výrobou a dalšími oblastmi v souvislosti se společným řešením úkolů rozvoje vědy a techniky a výrazněji uplatnit jejich výsledky ve společenské praxi.
3. Účelovou aspiranturu zabezpečují školící pracoviště a školitelé určení pro výchovu nových vědeckých pracovníků podle vyhlášky č. 199/1964 Sb.
II. Podmínky přijetí a přijímací řízení do účelové aspirantury
4. Do účelové aspirantury jsou přijímáni uchazeči s ukončeným vysokoškolským vzděláním, s nejméně tříletou praxí ve zvoleném oboru, v zásadě mladší 35 let, kteří se s úspěchem podrobili přijímací zkoušce na školícím pracovišti.
5. Do účelové aspirantury jsou vysíláni uchazeči (pracovníci) svými zaměstnavatelskými organizacemi. Tyto organizace odpovídají za výběr vysílaných uchazečů a vycházejí přitom ze
a) svých perspektivních plánů výchovy, zvyšování kvalifikace a rozmisťování kádrů;
b) komplexního pracovně politického hodnocení uchazečů a z plánů jejich osobního rozvoje.
6. Školící pracoviště obsazují místa určená pro účelovou aspiranturu bez konkursu podle schváleného plánu (bod 19) a podle dohody s vysílající organizací (bod 18).
7. Po schválení plánu účelové aspirantury předloží vysílající organizace školícímu pracovišti návrh na přijetí konkrétního uchazeče a připojí k němu doklady uvedené v § 9 odst. 3 vyhlášky č. 199/1964 Sb.
III. Vedení, studium a evidence
8. Pro přijímací zkoušku do účelové aspirantury, odborné i ideově politické vedení aspiranta, metody jeho studia, sestavení studijního plánu, studium a kandidátské zkoušky z marxismu-leninismu, z ruštiny a dalšího světového jazyka, pro odbornou kandidátskou zkoušku, výroční hodnocení a ostatní kontrolu průběhu aspirantury, práva a povinnosti aspirantů na školícím pracovišti, zajištění studijní kázně a evidenci o účelové aspirantuře platí příslušná ustanovení vyhlášky č. 199/1964 Sb.
IV. Výběr a řešení tématu
9. V průběhu účelové aspirantury zpracovává aspirant na školícím pracovišti téma kandidátské disertační práce, za jehož výběr odpovídá vysílající organizace a její nadřízený ústřední orgán. Téma je třeba zvolit tak, aby bylo součástí plánu rozvoje vědy a techniky vysílající organizace nebo na něj navazovalo (zejména bylo potřebné z hlediska perspektivních úkolů vysílající organizace) a aby se mohl určit vlastní zpracovatelský podíl aspiranta, i když jde o vědeckou práci kolektivní. Téma musí být předem dohodnuto se
 
 Nahoru