Input:

R 59/1969; Výkon rozhodnutí Garance

č. 59/1969 Sb. rozh.
Vzhledem k tomu, že řízení o výkonu rozhodnutí je ovládáno dispoziční zásadou, může být vymáhána i zvýšená část běžného výživného toliko k návrhu oprávněného.
Poněvadž rozsudky odsuzující k plnění výživného jsou předběžně vykonatelné a lhůta k plnění běží od jejich doručení, může se rozšíření výkonu rozhodnutí podle § 284 odst. 3 o. s. ř. týkat již té části výživného představující zvýšení, jež se stala splatnou po dni doručení rozsudku o zvýšení výživného.
(Rozhodnutí Nejvyššího soudu z 30. 10. 1968, 1 Cz 24/68.)
Usnesením obvodního soudu pro Prahu 3 z 10. 10. 1964 byl ve prospěch oprávněné nezletilé J. B. nařízen výkon rozhodnutí srážkami ze mzdy povinného J. B. pro nedoplatky výživného za dobu od 1. 7. 1964 do 30. 9. 1964 v celkové částce 670 Kčs a pro běžné vzživné od 1. 10. 1964 v částce 250 Kčs měsíčně.
Rozsudkem okresního soudu Praha - západ z 28. 3. 1967 bylo výživné pro oprávněnou zvýšeno pro dobu od 20. 5. 1966 do 31. 10. 1966 z částky 250 Kčs měsíčně na částku 300 Kčs měsíčně a pro dobu od 1. 11. 1966 nadále na částku 350 Kčs měsíčně; na nedoplatek vzniklý v souvislosti se zvýšením výživného byly povinnému povoleny splátky 50 Kčs měsíčně splatné spolu s běžným výživným. Současně bylo povinnému uloženo, aby zaslal výživné za měsíc březen 1967 a za následující měsíce k rukám matky oprávněné vždy do 15. v měsící předem spolu s povolenými splátkami. Rozsudek okresního soudu byl potvrzen rozsudkem krajského soudu v Praze z 29. 6. 1967.
K návrhu oprávněné z 9. 8. 1967 byl usnesením obvodního soudu pro Prahu 3 z 10. 8. 1967 rozšířen nařízený výkon rozhodnutí s poukazem na ustanovení § 284 odst. 3 o. s. ř. z částky 250 Kčs měsíčně na částku 350 Kčs měsíčně od 1. 11. 1969.
Nejvyšší soud rozhodl ke stížnosti pro porušení zákona podané předsedou Nejvyššího soudu, že byl usnesením obvodního soudu - pokud jím byl výkon rozhodnutí rozšířen i na zvýšené výživné za dobu před 1. 8. 1967 - porušen zákon a v uvedeném rozsahu je zrušil.
Z odůvodnění:
Dojde-li během výkonu rozhodnutí k takové změně rozsudku podle § 163 o. s. ř., která záleží ve zvýšení výživného, vztahuje se nařízení výkonu rozhodnutí i na tu část běžného výživného, která představuje zvýšení; tato část má stejné pořadí jako zbytek pohldávky (§ 284 odst. 3 o. s. ř.).
V daném případě je důležité, od které doby lze uvažovat o zvýšeném výživném jako o běžném výživném podle ustanovení § 284 odst. 3 o. s. ř. V návaznosti na ustanovení § 280 odst. 2 o. s. ř., které výslovně rozlišuje