Input:

č. 59/1964 Sb. rozh., Garance

č. 59/1964 Sb. rozh.
Ve zcela výjimečných případech, hodných mimořádného zřetele, může rozhodčí orgán nebo soud zvýšit jednorázové úrazové odškodnění nad maximální částky uvedené v první větě § 31 vyhl. č. 7/1962 Sb., bez ohledu na základní počet bodů zjištěný lékařem.
(Rozhodnutí Nejvyššího soudu z 29. září 1964, 2 Cz 68/64).
Žalobce se dožadoval odškodnění pracovního úrazu, který utrpěl dne 10. 5. 1960, když na něho spadl kámen a způsobil mu těžké zranění páteře.
Okresní soud v Karviné vyslovil mimo jiné povinnost žalovaného podniku zaplatit na jednorázovém úrazovém odškodnění úhrnnou částku 51 500 Kčs.
V odvolání do tohoto rozsudku uplatňoval žalobce, že přiznané jednorázové odškodnění je nepřiměřeně nízké.
Krajský soud v Ostravě rozsudek soudu prvního stupně potvrdil.
Nejvyšší soud rozhodl ke stížnosti pro porušení zákona, podané předsedou Nejvyššího soudu, že rozhodnutím krajského soudu byl porušen zákon.
Z odůvodnění:
Výše jednorázové úrazového odškodnění podle § 9 zák. č. 150/1961 Sb., které se skládá z náhrady za ztížení společenského uplatnění poškozeného a za bolest, která mu úrazem vznikla, je ve smyslu § 30 cit. zákona upravena v oddílu třetím vyhlášky č. 7/1962 Sb. Podle § 25 cit. vyhlášky se při stanovení výše odškodnění vychází z počtu bodů, jimiž lékař ohodnotil bolestné a ztížení společenského uplatnění podle tabulek č. 1 až 3 tvořících přílohu k cit. vyhlášce. Podle § 30 cit. vyhlášky může být náhrada za ztížení společenského uplatnění zvýšena až na dvojnásobek částky odpovídající základnímu počtu bodů zjištěnému lékařem (§ 30 vyhlášky). Celková výše jednorázového úrazového odškodnění nesmí podle § 31 cit. vyhlášky přesáhnout částku Kčs 40 000, z toho částka poskytnutá jako bolestné nesmí přesáhnout Kčs 12 000. Ve zcela výjimečných případech hodných mimořádného zřetele může rozhodčí orgán