Input:

č. 59/1962 Sb. rozh., Garance

č. 59/1962 Sb. rozh.
Vedení podniku ve smyslu § 12 odst. 1 zák. č. 71/1958 Sb. v družstevních organizacích je představenstvo družstva.
Vedoucím podniku ve smyslu § 12 odst. 2 cit. zák. je předseda představenstva družstva. Zástupcem vedoucího ve smyslu cit. ustanovení je místopředseda představenstva družstva, který byl pověřen zastupováním předsedy.
(Rozhodnutí krajského soudu v Plzni z 13. července 1962, 5 Co 241/62).
Žalující výrobní družstvo uplatnilo proti místopředsedovi svého představenstva nárok na náhradu škody podle zák. č. 71/1958 Sb.
Okresní soud pro Plzeň-jih žalobu zamítlo podle § 57 odst. 1 písm. b) o. s. ř., když zjistil, že náhrada škody nebyla určena podle § 12 odst. 2 zák. č. 71/1958 Sb. a když se bezvýsledně pokusil tento nedostatek odstranit (§§ 1, 45 o. s. ř.).
Krajský soud v Plzni rozhodnutí soudu prvního stupně zrušil a věc mu vrátil k novému projednání a rozhodnutí.
Z odůvodnění:
Okresní soud vycházel z toho, že místopředseda představenstva družstva je zástupcem vedoucího ve smyslu § 12 odst. 2 zák. č. 71/1958 Sb. a že tedy výši škody měla být určena příslušným družstevním svazem (srov. směrnice Ústředního svazu výrobních družstev ze dne 17. prosince 1958 pro uplatňování zákona o závazcích k náhradě škody způsobené zaměstnancem porušením povinností z pracovního poměru ve výrobním družstevnictví, vydané podle § 47 odst. 2 zák. č. 53 /1954 Sb.; srov. Sbírku usnesení, směrnic a pokynů Ústředního svazu výrobních družstev, poř. č. 179).
Toto stanovisko okresního soudu není správné, a to z těchto důvodů:
Vedoucí podniku ve smyslu ust. § 12 odst. 2 zák. č. 71/1958 Sb. je u družstev předseda představenstva, i když jeho postavení se nerovná postavení ředitele podniku. Takové postavení má v družstvech představenstvo. Představenstvo však zasedá, tj. vykonává svou pravomoc rozhodováním, jen v určitých časových intervalech, kdežto významná politická a hospodářská činnost lidových družstev vyžaduje často každodenního operativního rozhodování důležitých otázek, které pak rozhoduje předseda představenstva na základě zmocnění, které mu k rozhodování těchto otázek dává představenstvo napřed (srov. ustanovení čl. 7 a 8 jednacího