Input:

R 59/1961; Advokacie. Řízení před soudem. Náklady řízení Garance

č. 59/1961 Sb. rozh.
Každý účastník si může zvolit svého advokáta, a to i z členů advokátní poradny mimo obvod svého bydliště. Takovýto účastník však nemá vždy nárok na náhradu zvýšených nákladů takto vzniklých (§ 129 odst. 1 o. s. ř.).
(Rozhodnutí krajského soudu v Ostravě z 27. dubna 1961, 10 Co 96/61).
Okresní soud v Karviné v řízení o náhradu škody přiznal žalobkyni na nákladech řízení první stolice pouze 725 Kčs, místo požadované částky 865 Kčs.
Krajský soud v Ostravě ke stížnosti žalobkyně rozhodnutí soudu první stolice v napadené části týkající se nákladů řízení potvrdil.
Odůvodnění:
Podle § 129 odst. 1 o. s. ř. soud přizná účastníku náhradu nákladů potřebných k účelnému uplatňování nebo bránění práva, včetně nákladů právního zastoupení, jestliže účastník měl proti odpůrci plný úspěch ve věci. Citované ustanovení upravuje ovšem rozsah povinností k náhradě nákladů řízení mezi účastníky pouze rámcově nikoliv nějak podrobně. Neuvádí blíže, co je nutno považovat za náklady potřebné, a co jest rozumět pod účelným uplatňováním nebo bráněním práva. Je věcí konkrétního případu, aby soud uvážil, které náklady vyhovují výše uvedenému zákonnému požadavku.
V dané věci žalobkyně bydlící v Karviné podala žalobu 18. října 1960, tedy již dávno po provedení územní reorganizace, a svým zástupcem si zvolila advokáta a člena advokátní poradny v Ostravě, ač ve věci od počátku byl příslušný okresní soud v Karviné. Její zvolený zmocněnec dal si poskytnout informaci, provedl soupis návrhu, načež při ústních jednáních u okresního soudu v Karviné, byl substituován advokáty a členy advokátní poradny v Karviné.
Ve věci samé bylo žalobě v plném rozsahu vyhověno, měla tedy žalobkyně plný úspěch a proto také ve smyslu § 129 o. s. ř. má nárok na náhradu nákladů řízení, pokud ovšem tyto právě byly nutné a účelné k uplatňování jejího práva.
K otázce, kdy jde o náklady potřebné k účelnému uplatňování práva se uvádí:
Podle § 16 odst. 1 zák. č. 114/1951 Sb., o advokacii, každý si může zvolit svého advokáta. Toto