Input:

59/1955 Sb., Zákonné opatření o platových poměrech soudců, prokurátorů a právních čekatelů, platné do 31.12.1969 Archiv

č. 59/1955 Sb., Zákonné opatření o platových poměrech soudců, prokurátorů a právních čekatelů, platné do 31.12.1969
[zrušeno č. 156/1969 Sb.]
ZÁKONNÉ OPATŘENÍ
předsednictva Národního shromáždění
ze dne 22. listopadu 1955
o platových poměrech soudců, prokurátorů a právních čekatelů
(platový řád).
Předsednictvo Národního shromáždění republiky Československé usneslo se podle § 66 ústavy na tomto zákonném opatření:
Soudci a prokurátoři.
§ 1.
(1) Vedle předpokladů stanovených v § 4 zákona č. 671950 Sb., o pracovních a platových poměrech soudců, prokurátorů a právních čekatelů, stanoví se jako další předpoklady pro ustanovení soudcem nebo prokurátorem čekatelské praxe a justiční praxe.
(2) Ministr spravedlnosti nebo generální prokurátor mohou výjimečně z důležitých důvodů týkajících se rozmístění pracovníků upustit od splnění předpokladu čekatelské praxe nebo justiční praxe; ustanovení § 4 odst. 3 zákona č. 67/1950 Sb. zůstává nedotčeno.
§ 2.
Soudce nebo prokurátora lze stanoviti na volné funkční místo.
§ 3.
Systemisace stanoví osobní stavy soudců a jejich platy podle společenského významu, obtížnosti a rozsahu úkolů jimi obstarávaných a upravuje
a) označení (nomenklaturu) jednotlivých funkcí (funkčních míst), charakteristiku funkční činnosti, jakož i délku justiční praxe a funkcí, pro které se požaduje;
b) funkční platy za výkon jednotlivých funkcí;
c) počet funkčních míst podle jejich označení (nomenklatury) a podle schválené organisační struktury;
d) celkové průměry platů soudců a prokurátorů systemisovaného osobního stavu.
§ 4.
(1) O hodnocení soudců a prokurátorů a o jejich platových poměrech platí přiměřeně ustanovení §§ 5 až 10, 14, 16 odst. 4, 17, 19 až 21 vládního nařízení č. 171954 Sb., o platových poměrech zaměstnanců státního aparátu.
(2) O nároku na funkční (osobní) plat po dobu nepřítomnosti v práci platí až do nové všeobecné úpravy dosavadní předpisy o poskytování základního platu po dobu této nepřítomnosti.
Právní čekatelé.
§ 5.
(1) Právní čekatele přijímá pro obor ministerstva spravedlnosti ministr spravedlnosti, pro obor prokuratury generální prokurátor.
(2) Pracovní poměr právních čekatelů se řídí obdobně ustanoveními zákona č. 66/1950 Sb., o pracovních a platových poměrech státních zaměstnanců; platové poměry právních čekatelů upraví vláda.
(3) Ministr spravedlnosti stanoví, které jednotlivé úkony vyhrazené zákonem soudci nebo státnímu notáři může vykonat s právními účinky právní čekatel.
(4) Ustanovení odstavce 1 a 3 se vztahují též na právní čekatele z řad vojáků; příslušná opatření podle těchto odstavců činí ministr spravedlnosti, po případě