Input:

R 59/1955; Garance

č. 59/1955 Sb. rozh. obÄŤ.
Súd nemôže pri vrátení listín, ktoré mu boli predložené ako dôkaz, rozhodovať o tom, ktorý z účastníkov je vlastníkom listín, ale musí listiny vrátiť tomu účastníkovi, ktorý ich súdu predložil.
(Rozhodnutie Krajského súdu v Žiline z 8. novembra 1954, 5 Co 328/54.)
Ľudový súd v Lipt. Hrádku v konaní o rozvod manželstva osobitným uznesením nariadil vydať všetky prílohy, ktoré navrhovateľ predložil, do rúk navrhovateľa až na tri listiny písané manželkou navrhovateľa inému mužovi, ktoré po právoplatnosti uznesenia nariadil vydať odporkyni. V odôvodnení tohto rozhodnutia súd uviedol: Navrhovateľ v konaní pripojil, aby mohol dokázať v tomto konaní vinu odporkyne na rozvrate, ako dôkaz tiež listy odporkyne, ktoré písala inému mužovi. Odporkyňa v konaní požiadala, aby tieto listy po skončení konania boli ako jej patriace jej vydané, s čím odporca nesúhlasil, že vraj potrebuje tie listy ukázať svojej prípadnej ďalšej manželke, že prečo sa rozviedol. Súd je toho názoru, že listy pre navrhovateľa v tomto konaní právoplatne skončenom splnili účel, pre ktorý boli pripojené, že preto navrhovateľ nemá viac právny záujem na ich držbe a tak odporkyňa oprávnene požaduje ich vvdanie. Slušnosť vyžaduje, a to i v záujme adresáta listov, aby bola naďalej šetrená intímna povaha listov, ktoré navrhovateľa nemajú viac čo zaujímať.
Krajský súd na sťažnosť navrhovateľa uznesenie súdu prvej stolice zrušil.
Z odôvodnenia:
V súdenom prípade sa domáha navrhovateľ vydania všetkých príloh, ktoré počas konania na dôkaz ním uvádzaných skutočností ku spisom pripojil. Súd prvej stolice však po