Input:

č. 59/1954 Sb. rozh. obč., Garance

č. 59/1954 Sb. rozh. obč.
Vecné oslobodenie od súdneho poplatku podľa § 9 písm. a) zák. č. 173/1950 Zb., o súdnych poplatkoch, podľa ktorého sú od poplatku oslobodené konania vo veciach poručenských, opatrovanských, vo veciach detí v rodičovskej moci a vo veciach osvojenia, vzťahuje sa len na vlastné konanie podľa hlavy druhej časti druhej občianskeho súdneho poriadku.
V exekúcii, ktorou sa vymáhajú nároky na úhradu osobných potrieb, je od poplatku len osobne oslobodený navrhovateľ podľa § 10 ods. 1 písm. c) uvedeného zákona.
(Rozhodnutie Nejvyššieho súdu z 22. januára 1954, Cz 487/53.)
Ľudový súd v Lučenci nariadil podľa návrhu vymáhajúcich veriteľov exekúciu na hnuteľné veci a plat dlžníka cieľom vymoženia úhrady osobných potrieb v sume 43.200 Kčs (starých peňazí). Súčasne uložil súd v uznesení nariaďujúcom exekúciu odporcovi – dlžníkovi zaplatiť súdny poplatok. Neskoršie, keď súd vyhovel námietkam dlžníka, uznesením „obmedzil exekúciu“ na sumu 12.400 Kčs a znížil i súdny poplatok.
Krajský súd v Banskej Bystrici na sťažnosť vymáhajúcich veritelov uznesenie prvej stolice zmenil tak, že námietky dlžníka zamietol a exekúciu zrušil len pokiaľ prevyšuje sumu 8.560 Kčs v nových peniazoch, na ktorú ju veritelia za konania o sťažnosti sami obmedzili. Pritom zrušil aj rozhodnutie prvého súdu o povinnosti dlžníka zaplatiť súdny poplatok, čo odôvodnil odkazom na ustanovenie § 9 písm. a) zákona č. 173/1950 Zb.
Najvyšší súd rozhodol na