58/1995 Sb., Zákon o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, ve znění účinném k 1.12.2018

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A
č. 58/1995 Sb.
ZÁKON
ze dne 14. března 1995
o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
60/1998 Sb.
(k 30.3.1998)
mění, doplňuje
ÚZ 151/1998 Sb.
 
 
188/1999 Sb.
(k 2.9.1999)
mění, též ruší § 3 odst. 1
282/2002 Sb.
(k 28.6.2002)
mění, 46 novelizačních bodů
ÚZ 417/2002 Sb.
 
 
377/2005 Sb.
(k 29.9.2005)
v § 2 doplňuje písm. hh), vkládá § 2a
23/2006 Sb.
(k 26.1.2006)
mění; celkem 9 novelizačních bodů
293/2009 Sb.
(k 4.9.2009)
mění; celkem 22 novelizačních bodů
230/2013 Sb.
(k 2.8.2013)
mění § 1 odst. 4, § 7a; vkládá nové § 7b až 7d
220/2015 Sb.
(k 1.10.2015)
mění § 1, § 2, § 3, § 6 a § 8
220/2015 Sb.
(k 1.1.2016)
mění, § 1 odst. 2, § 4 odst. 1 a 2;
vkládá § 3a, § 4a, § 4b a § 4c; nová přechodná ustanovení
371/2017 Sb.
(k 13.1.2018)
mění § 1 odst. 3 písm. c)
171/2018 Sb.
(k 1.12.2018)
mění § 4 a § 4a; nové přechodné ustanovení
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
POJIŠŤOVÁNÍ A FINANCOVÁNÍ VÝVOZU SE STÁTNÍ PODPOROU
§ 1
(1) Tento zákon upravuje v souladu s právem Evropských společenství1) a závazky vyplývajícími z členství České republiky ve Světové obchodní organizaci1) státní podporu vývozu poskytovanou formou pojištění vývozních úvěrových rizik, podpořeného financování a dorovnávání úrokových rozdílů.
(2) Pojištěním vývozních úvěrových rizik se pro účely tohoto zákona rozumí činnosti vykonávané Exportní garanční a pojišťovací společností, a. s., (dále jen „exportní pojišťovna“), které souvisejí s vývozem a jsou vykonávány na základě povolení uděleného Českou národní bankou podle § 3a, a to
a) pojištění krátkodobých vývozních úvěrů proti nezaplacení v důsledku teritoriálních nebo kombinovaných teritoriálních a tržně nezajistitelných komerčních rizik,
b) pojištění dlouhodobých vývozních úvěrů a úvěrů na investice proti nezaplacení v důsledku teritoriálních nebo kombinovaných teritoriálních a tržně nezajistitelných komerčních rizik, nebo nezaplacení v důsledku tržně nezajistitelných komerčních rizik,
c) pojištění investic v zahraničí proti teritoriálním rizikům, především proti riziku zamezení převodu výnosu z investice, vyvlastnění, nebo politicky motivovaného násilného poškození,
d) pojištění proti ztrátám vývozců a investorů spojeným s přípravou a realizací obchodních činností,
e) pojištění úvěrů poskytnutých výrobci nebo vývozci na financování výroby určené pro vývoz proti riziku nesplacení úvěru v důsledku neschopnosti výrobce nebo vývozce splnit podmínky smlouvy o vývozu,
f) pojištění bankovních záruk nebo jiných služeb poskytnutých bankou vývozce zahraniční osobě za vývozce proti riziku nesplnění smluvních závazků vývozce ze smlouvy o vývozu,
g) pojištění rizik kurzové ztráty české koruny vůči cizím měnám vzniklé v případě pojistného plnění v důsledku rozdílu kurzu platného při sjednání pojistné smlouvy a kurzu platného při výplatě pojistného plnění,
h) zajišťovací činnost spočívající v přebírání rizik z pojištění podle písmen a), b) a f) sjednaných zahraničními úvěrovými pojišťovnami,
i) zajišťovací činnost vůči úvěrovým pojišťovnám ve vztahu k pojištění vývozu proti tržně nezajistitelným teritoriálním a tržně nezajistitelným komerčním rizikům,
j) pojištění a zajištění úvěrů malých a středních podnikatelů s trvalým pobytem nebo sídlem na území České republiky.
(3) Podpořeným financováním se pro účely tohoto zákona rozumí krátkodobé a dlouhodobé financování a poskytování vývozních úvěrů, úvěrů na financování výroby pro vývoz, úvěrů na investice a na projektové financování a krátkodobé a dlouhodobé poskytování finančních služeb souvisejících s vývozem za podmínek tohoto zákona formou
a) refinančního úvěru
1. bance vývozce a bance dovozce na financování vývozu,
2. bance vývozce a bance výrobce na financování výroby pro vývoz,
3. bance investora na financování investice,
4. bance vývozce na projektové financování,
b) přímého úvěru
1. vývozci, zahraniční společnosti nebo zahraniční osobě na financování vývozu,
2. vývozci a výrobci na financování výroby
 
 Nahoru