Input:

R 58/1967; Smlouva Garance

č. 58/1967 Sb. rozh.
Kúpna zmluva je dvojstranný právny úkon, ktorý nevylučuje, aby na jednej alebo i na obidvoch stranách bolo viac účastníkov. Pokiaľ sa však niektorý z účastníkov uzavretia kúpnej zmluvy priamo nezúčastnil, j treba aby bol zastúpený zástupcom.
(Rozsudok Najvyššieho súdu z 24. 2. 1967, 4 Cz 126/66.)
Podľa obsahu žaloby sa účastníci v januári 1962 dohodli, že si spoločne kúpia osobný automobil. Vinkulovali preto u Štátnej sporiteľne v K. pre Mototechnu, n. p., v Prahe, odšt. závod v P., sumu Kčs 21 000,-, na ktorú prispel žalobca sumou Kčs 11 000,- a žalovaný sumou Kčs 10 000,-. Po informácii poskytnutej Mototechnou a po vzájomnej dohode podal objednávku na osobný automobil žalovaný svojím menom a len on bol vedený v poradovníku ako objednávateľ. Keď v r. 1965 mala byť objednávka automobilu realizovaná, oznámil žalovaný žalobcovi, že o kúpu automobilu nemá záujem. Žalobca preto sám zaplatil zostatok kúpnej ceny automobilu v sume Kčs 23 000,-. Z vyinkulovanej sumy Kčs 21 000,- chcel žalobca vrátiť žalovanému jemu patriacich Kčs 10 000,-, aby sa stal výlučným vlastníkom automobilu. Žalovaný však peniaze neprijal s odôvodnením, že chce zostať spoluvlastníkom.
Žalobca sa preto na súde domáhal výroku, že spoluvlastníctvo k automobilu Škoda 1000 MB ŠPZ TV 11-76 sa zrušuje a že automobil sa prikazuje do výlučného vlastníctva žalobcu s tým, že žalobca vyplatí žalovanému Kčs 10 000,- v hotovosti. Žalovaný so zrušením spoluvlastníctva nesúhlasil.
Okresný súd v Trebišove so sídlom v Sečovciach návrhu vyhovel. Vzal za preukázané, že účastníci sú spoluvlastníkmi predmetného automobilu a že sa o zrušení spoluvlastníctva a o vzájomnom vyporiadaní nemôžu dohodnúť. Na základe týchto zistení dospel k záveru, že sú splnené predpoklady pre vydanie rozhodnutia podľa § 142 obč. zák. Spoluvlastníctvo k automobilu zrušil a automobil prikázal za náhradu žalobcovi. Vychádzal z toho, že spoluvlastnícky podiel žalovaného je menší a že žalobca vzhľadom na svoj mladý vek automobil viac využije.
Najvyšší súd rozhodol o sťažnosti pre porušenie zákona podanej generálnym prokurátorom, že rozsudkom okresného súdu bol porušený zákon a toto rozhodnutie zrušil.
Z odôvodnenia:
Okresný súd zrušil spoluvlastníctvo účastníkov k automobilu bez toho,