Input:

R 58/1965 (tr.); Vrácení věci prokurátorovi k došetření Garance

č. 58/1965 Sb. rozh. tr.
Důvodem pro vrácení věci prokurátoru k došetření podle § 188 odst. 1 písm. f) tr. ř. je též skutečnost, že v přípravném řízení nabyl náležitě objasněn následek trestného činu.
(Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 1. září 1965 - 10 Tz 45/65.)
Okresní prokurátor v Humenném podal po předcházejícím dvojím došetření věci dne 29. října 1964 na obviněného A. obžalobu pro trestný čin podle § 132 odst. 1 písm. a) tr. zák., podle níž obviněný dne 3. srpna 1963 v noční době odcizil z pozemku JZD Medzilaborce nejméně 8 tzv. mandelů pokoseného ječmene ve snopech a odvezl je domů, čímž způsobil tomuto JZD škodu 1126,- Kčs.
Okresní soud v Humenném usnesením ze dne 15. prosince 1964 sp. zn. 7 T 52/64 trestní stíhání obviněného A. podle § 188 odst. 1 písm. d) tr. ř. s přihlédnutím k ustanovení § 177 odst. 1 písm. c) tr. ř. zastavil. Proti tomuto usnesení podal okresní prokurátor stížnost. Krajský soud v Košicích usnesením ze dne 23. března 1965 sp. zn. To 34/65 napadené usnesení okresního soudu zrušil a věc vrátil okresnímu prokurátorovi k došetření.
Proti tomuto usnesení krajského soudu podal generální prokurátor stížnost pro porušení zákona, v níž vytýkal, že krajský soud porušil zákon v ustanoveních § 2 odst. 6, § 149 odst. 2 tr. ř., a to v podstatě z těchto důvodů: mezi výpovědí svědka K., který uvádí, že z pole JZD se ztratilo 8 tzv. mandelů ječmene a výpovědí svědka L., podle něhož obviněný mohl mít na voze naloženo nejméně 5 tzv. mandelů, není rozpor, který by musel být objasňován ve vyšetřování. Provedení rekonstrukce za účelem zjištění, zda na vůz obviněného se vůbec dá naložit 8 mandelů ječmene, znemožňují objektivní příčiny, jako je nemožnost zjištění, zda letošní ječmen je stejně vysoký jako ječmen v době spáchání činu, zda snopy jsou stejně velké a zda obviněný má na voze stejně vysoké žebřiny, jako měl v době spáchání činu. Rovněž není možné došetření okolností, na jejichž základě by bylo možno prokázat, zda z odcizeného množství obilí bylo větší množství slámy než sena, protože to závisí na kvalitě obilí, vlhkosti zrna, množství trávy ve slámě apod.
Z uvedených důvodů generální prokurátor ve stížnosti pro porušení zákona navrhl, aby po vyslovení shora uvedeného porušení zákona Nejvyšší soud zrušil usnesení krajského soudu v napadené části a okresnímu soudu v Humenném přikázal, aby ve věci dále jednal a rozhodl.
Nejvyšší soud stížnost pro porušení zákona zamítl.
Z odůvodnění:
Nejvyšší soud přezkoumal na podkladě stížnosti pro porušení zákona napadené usnesení a předchozí řízení a zjistil, že k porušení zákona nedošlo.
V napadeném usnesení, jímž krajský soud vrátil věc prokurátorovi k došetření, se především vyžaduje, aby ve vyšetřování bylo třebas rekonstrukcí prověřeno, zda se na vůz, kterého obviněný v kritické době užíval, vejde 8 tzv. mandelů ječmene, popř. zda na něj lze naložit jen menší množství ječmene a jaké, aby tak bylo možno ověřit tvrzení obžaloby.
Za důkazní situace, vytvořené dosavadním vyšetřováním, je tento požadavek krajského soudu důvodný. Tvrzení obžaloby, podle něhož obviněný odcizil žalovaným skutkem nejméně 8 tzv. mandelů ječmene, je co do množství obilí založeno na