Input:

58/1964 Sb., Zákon o zvýšení péče o těhotné ženy a matky, platné do 30.6.1968 Archiv

č. 58/1964 Sb., Zákon o zvýšení péče o těhotné ženy a matky, platné do 30.6.1968
ZÁKON
ze dne 25. března 1964
o zvýšení péče o těhotné ženy a matky
Aby se ženy mohly v souladu s ústavou i při odpovědném plnění svého mateřského poslání zároveň rovnoprávně uplatňovat v rodině, v práci i ve veřejném životě, věnuje jim socialistická společnost zvýšenou péči a poskytuje jim v rámci této péče také hospodářské zabezpečení v těhotenství a mateřství. V souladu s linií danou usnesením XII. sjezdu Komunistické strany Československa se k dalšímu zlepšení této péče zejména prodlužuje mateřská dovolená, při které jsou ženy zabezpečeny peněžitými dávkami v mateřství, a přiznává se jim právo na další mateřskou dovolenou.
Proto se Národní shromáždění Československé socialistické republiky usneslo na tomto zákoně:
Oddíl první
Základní ustanovení
§ 1
(1)  Těhotným ženám a matkám, které jsou v pracovním poměru (dále jen „pracovnice”), náleží v souvislosti s porodem a s péčí o narozené dítě mateřská dovolená zpravidla po dobu 22 týdnů. Po jejím uplynutí se pracovnicím k prohloubení mateřské péče o dítě zaručuje právo na další mateřskou dovolenou až do doby, kdy dítě dosáhne věku jednoho roku.
(2)  Pracovnice jsou v těhotenství a mateřství po dobu mateřské dovolené a v některých případech i po část další mateřské dovolené zabezpečeny peněžitou pomocí v mateřství z prostředků nemocenského pojištění zaměstnanců za podmínek a v rozsahu stanovených v tomto zákoně.
Oddíl druhý
Peněžitá pomoc v mateřství
§ 2
(1)  Peněžitá pomoc v mateřství náleží místo mzdy, popřípadě místo nemocenského pracovnici pojištěné podle předpisů o nemocenském pojištění zaměstnanců (dále jen „nemocenské pojištění”), jestliže byla v posledních dvou letech před porodem účastna aspoň 270 dnů tohoto pojištění, popřípadě nemocenského pojištění členů výrobních družstev, nemocenské péče v ozbrojených silách, zabezpečení důchodců v nemoci nebo sociálního zabezpečení družstevních rolníků; započitatelnou dobou je pro tento účel i doba, po kterou pracovnice po skončení pojištění (péče, zabezpečení) pobírala v posledních dvou letech před porodem nemocenské nebo peněžitou pomoc v mateřství.
(2)  Do doby 270 dnů se započítávají také doby studia po skončení povinné školní docházky na školách poskytujících střední, vyšší nebo vysokoškolské vzdělání bez zřetele k tomu, zda pracovnice byla po tuto dobu účastna nemocenského pojištění.
(3)  Pokud se doby uvedené v předchozích odstavcích navzájem časově kryjí, započtou se jen jednou.
(4)  Peněžitá pomoc v mateřství podle dalších ustanovení tohoto zákona náleží také ženě, která získala v posledních dvou letech před porodem 270 dnů pojištění (péče, zabezpečení) podle předchozích odstavců a které trvá ochranná lhůta z jejího dřívějšího nemocenského pojištění1) ještě počátkem čtvrtého týdne před očekávaným dnem porodu nebo která až do této doby pobírá nemocenské z dřívějšího nemocenského pojištění.
§ 3
(1)  Peněžitá pomoc v mateřství se poskytuje, pokud se dále nestanoví jinak, po dobu 22 týdnů mateřské dovolené; zpravidla se poskytuje od počátku čtvrtého týdne před očekávaným dnem porodu, ne však dříve než od počátku