Input:

R 58/1964; Výkon rozhodnutí Garance

č. 58/1964 Sb. rozh.
Vykonatelné rozhodnutí vojenského útvaru o náhradě škody je jako rozhodnutí orgánu státní správy podkladem pro výkon rozhodnutí podle § 274 písm. f) o. s. ř.
(Rozhodnutí městského soudu v Praze ze dne 14. srpna 1964, 6 Co 348/64).
Obvodní soud pro Prahu 4 nařídil výkon rozhodnutí srážkami ze mzdy povinného na základě vykonatelného rozhodnutí vojenského útvaru ze dne 8. listopadu 1963 č. 103/1963.
V odvolání vytýkal povinný, že žádnou škodu nezpůsobil a že rozhodnutí vojenského útvaru je nesprávné.
Městský soud v Praze rozhodnutí soudu prvního stupně potvrdil.
Z odůvodnění:
Při nařizování výkonu rozhodnutí soud zkoumá, zda tu je vykonatelné rozhodnutí a zda návrh na výkon rozhodnutí je v souladu s tímto rozhodnutím (§ 261 odst. 1 o. s. ř.).
Jako podklad pro výkon rozhodnutí slouží v tomto případě rozhodnutí vojenského útvaru o náhradě škody. Jde o to, zda toto rozhodnutí je takovým titulem pro výkon rozhodnutí, jaký předpokládá ustanovení § 274 písm. f) o. s. ř.
K tomu je uvést toto:
Podle § 11 odst. 1 zák. č. 88/1952 Sb. lze za škodu, kterou způsobil státu příslušník ozbrojených sil, uložit náhradu podle předpisů, které vydá příslušný ministr. O náhradě škody rozhoduje orgán určený příslušným ministrem; jeho rozhodnutí je vykonatelné soudní exekucí.
Po vydání zákona č. 71/1958 Sb. bylo by třeba zásady tohoto zákona promítnou i do náhradového řízení ohledně příslušníků ozbrojených sil, ježto se tento zákon jinak těchto osob