Input:

č. 58/1963 Sb. rozh., Garance

č. 58/1963 Sb. rozh.
K otázce nároků na náhradu za ztížení společenského uplatnění při chorobách z povolání, posuzovaných před účinností zák. č. 150/1961 Sb., nastala-li podstatná změna poměrů po účinnosti cit. zák.
(Rozhodnutí krajského soudu v Ostravě z 28. prosince 1962, 8 Co 714/62).
Okresní soud v Karviné zamítl žalobu, jíž byl uplatněn nárok na náhradu ztíženého společenského uplatnění při chorobě z povolání.
Žalobce v odvolání dovozoval, že jeho nárok na odškodnění je dán a není promlčen. Dovozoval, že na další průběh jeho choroby z povolání měla vliv skutečnost, že byl a je nadále zaměstnán za podmínek, za nichž choroba z povolání - silikosa vzniká. Tvrdil, že o zhoršení svého zdravotního stavu se dozvěděl teprve při vydání posudku krajské nemocnice, oddělení chorob z povolání, takže jeho nárok není promlčen. Navrhoval, aby napadený rozsudek byl změněn tak, že se jeho žalobě vyhovuje.
Krajský soud v Ostravě rozhodnutí soudu prvního stupně potvrdil.
Odůvodnění:
V souzeném případě jde o náhradu za ztížení společenského uplatnění (dříve zohyždění), k němuž došlo u pracovníka v důsledku choroby z povolání - silikosy. Je proto zapotřebí omezit se pouze na otázky s uplatněným nárokem souvisící. Proto vše, co bude dále uvedeno, může mít platnost pouze pro posuzování nároků na ztížení společenského uplatnění při chorobách z povolání, které se, pokud jde o následky a příčiny, podstatně odlišují od následků a příčin pracovních úrazů.
A. Jde v prvé řadě o otázku, jaké důsledky má skutečnost, že choroba z povolání byla, pokud jde o náhradu za ztížení společenského uplatnění, odškodněna na podkladě soudního rozhodnutí nebo dohodou za platnosti zákonů č. 99/1948 Sb. a 58/1956 Sb., když později došlo k podstatnému zhoršení původních následků choroby, tedy ke změně poměrů, z nichž se původně při odškodňování vycházelo. V praxi jde o ty případy chorob z povolání - silikos a silikotuberkulos, které podle znaleckých posudků lékařů v předcházející době vykazovaly pouze lehké následky, případně středně těžké následky, které se nyní či v budoucnu změní na následky středně těžké nebo těžké, přičemž s tímto zhoršením zdravotního stavu znalecký posudek původně nepočítal. To proto, že s ohledem na konkrétní okolnosti buď vůbec nepředpokládal další progresi ve vývoji choroby, či proto, že podle tehdejšího stavu lékařské vědy (která v tomto směru v současné době vychází z jiných předpokladů než dříve v důsledku dalších výzkumů), možnost progrese nebyla ani dána.
(a) Jestliže ve zdravotním stavu pracovníka došlo v důsledku uvedených okolností k podstatnému zhoršení, které dále ztěžuje společenské uplatnění pracovníka (zohyždění), pak nelze k této změně poměrů nepřihlížet tehdy, jestliže nárok byl vypořádán podle předpisů platných před zák. č. 150/1961 Sb. Podstatná změna poměrů měla totiž za následek další ztížení společenského uplatnění (zohyždění) pracovníka, které původně odškodněno nebylo a odškodněno ani být nemohlo, takže další odškodnění zhoršených následků nemocí z povolání odpovídá zákonu (§ 150 o. s. ř., § 8 zák. č. 58/1956 Sb.), jakož i požadavku spravedlivého odškodnění dalších následků choroby z povolání. Tento závěr je také v souladu s všeobecnou praxí