Input:

R 58/1962; Řízení před soudem. Výchova nezletilých dětí Garance

č. 58/1962 Sb. rozh.
K zajištění zdárné výchovy dětí zjedná si soud bezpečný poklad pro hodnocení osobních, povahových a charakterových vlastností rodičů, a to také v součinnosti se společenskými organizacemi, zejména pak s občanskými výbory.
(Rozhodnutí krajského soudu v Čes. Budějovicích z 18. července 1962, 3 Co 447/61).
Okresní soud v Čes. Budějovicích nevyhověl podnětu rodičů na zrušení ústavní výchovy nezl. dítěte když dospěl k závěru, že doba, kterou strávil v dětském domově, neskýtá ještě záruku toho, že je proces jeho výchovy skončen a že se tedy tento nezletilý polepšil natolik, že není třeba jeho další výchovy v jiném prostředí.
Krajský soud v Čes. Budějovicích rozhodnutí soudu prvního stupně změnil tak, že ústavní výchovu nad nezletilcem zrušil.
Odůvodnění:
Soud z podnětu stížnosti řízení v řadě směrů doplnil a na základě takto doplněného řízení dospěl k závěru, že lze ještě jednou poskytnout nezletilci i jeho rodičům možnost, aby skutky dokázali své ujišťování o vůli k nápravě.
Z obsahu spisů jasně plyne, že nezletilec byl svěřen do kolektivní péče z vážných příčin. Jeho chování svědčilo o poměrně značném stupni narušenosti a ani poměry v rodině nebyly k zajištění řádné výchovy zcela vyhovující.
V současné době však se situace poněkud zlepšila, i když ještě jsou dány důvody k tomu, aby nezletilci byla věnována zvýšená výchovná péče. Ze zprávy vedení dětského domova plyne, že nezletilec je velmi inteligentní, projevuje snahu chovat se ukázněně, ovšem pro krátkou dobu pobytu v ústavě nemůže ústav správně a odpovědně posoudit jeho charakter a tudíž ani důvod k propuštění z ústavu.
Ze zprávy opatrovníka i MOVB v Českých Budějovicích soud zjistil, že došlo k nápravě poměrů u nezletilcových rodičů a že se zlepšilo i chování jeho samotného. Tu nutno uvést, že i krátký pobyt v dětském domově měl zřejmě na nezletilce svůj příznivý vliv.
Velký význam pak přikládá soud zprávě občanského výboru v Českých Budějovicích, z níž je patrno, že